Áruházak Facebook Instagram Youtube Üzenet

Áruházkereső

Találja meg az Önhöz legközelebbi Auchan áruházat

Bizalomkártya

Adatkezelési tájékoztató vásárlói panaszkezeléshez, a kasszákon és a vevőszolgálaton végzett egyes tevékenységekhez Adatkezelési tájékoztató közösségi oldalaink működtetése kapcsán végzett egyes tevékenységekhez Adatkezelési tájékoztató - Wolt szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos, Auchan által végzett adatkezelésekről Adatkezelési tájékoztató chatbot szolgáltatás működtetése kapcsán végzett egyes tevékenységekhez Adatkezelési tájékoztató - Auchan Fiók és Szolgáltatások
Adatkezelési tájékoztató az Auchan Magyarország Kft. OKAuchan alkalmazáshoz
Adatkezelési tájékoztató Auchan kártya

Wolt szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos, Auchan által végzett adatkezelésekről

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a GDPR 14. cikke alapján

Wolt szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos, Auchan által végzett adatkezelésekről

A Wolt saját szolgáltatása tekintetében önmagát adatkezelőként, az oldalt igénybevevő üzleteket, éttermeket és egyéb partnereket adatfeldolgozóként definiálja saját adatkezelési tájékoztatójában.

Az Auchan Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Sport u. 2-4.; adatvedelem@auchan.hu, adatvédelmi tisztviselő: dr. Csekő Katalin, aki az előbbi elérhetőségeken megtalálható) önálló adatkezelő az alábbi adatkezelési célok kapcsán:

  1.  vásárlók mint érintettek részére kiállított számla (a tranzakciókra vonatkozó információk tárolására vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése), melynek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése, melyet a tagállami jogban az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 166. § (1) bekezdése, illetve 159.§ és 169.§ határoz meg

Ezen adatkezeléshez a Wolt a nyugta/számla kiállításáshoz szükséges adatokat továbbítja a felületen az Auchan részére.

Az adatkezelési idő 8 év a számviteli törvény 169.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján.

  1. Az Auchan önálló adatkezelőként fogad és továbbít információt a Wolttól, illetve a Wolt részére, amennyiben a vásárlói panasz nem a szállítási szolgáltatásra, hanem az Auchan által rendelés részeként küldött termékekre vonatkozik. Ugyanígy önálló adatkezelő az Auchan, a hozzá közvetlenül beérkező panaszok kapcsán. Az adatkezelés célja a panaszkezelési kötelezettség teljesítése,  jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, jogi kötelezettség teljesítése, melyet a magyar jogban a fogyasztóvédelmi törvény 17/A. § (5) bekezdése határoz meg.

A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím/egyéb kontaktadat, a panasz tartalma, amely egyéb személyes adatot tartalmazhat az ügy tárgyától függően.

Igénybe vett adatfeldolgozó a számla kiállításához, kasszarendszerek üzemeltetéséhez: AdiumSoft Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2600 Vác, Horváth Mihály utca 19.

Az érintettek jogai:

Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

  1. Az adatkezelés célja;
  2. Az érintett személyes adatainak kategóriái;
  3. A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  4. Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR által előírt megfelelő garanciákról is;
  5. Amennyiben az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  6. Az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  7. A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

Az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Auchan az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. A jog gyakorlása nem járhat más személyek jogainak sérelmével, pl. más személyes adata nem kérhető.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is.

Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az Adatkezelő az érintett kérésére köteles korlátozni az adatkezelést az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén:

Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

Az adatkezelés jogellenes, az érintett ellenzi az adatok törlését, és törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri;

Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás addig tart, ameddig az Adatkezelő ezt ellenőrizni tudja;

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a GDPR-ban megjelölt esetekben lehet kezelni.

Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül az Auchan köteles erről az érintettet előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést.

Alanyi jogok:

Az érintettnek alanyi joga van arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés esetén az érintett bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az érintetti jogok gyakorlása elhunyt személy esetén:

A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelések tekintetében az érintett jogosult arra, hogy a halálát követő érintetti jogok gyakorlása érdekében nyilatkozatot tegyen (ügyintézési rendelkezés, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban tett nyilatkozat fogadható el).

Aki elhunyt érintett kapcsán szeretne jogokat gyakorolni, mivel ez iratok bemutatásával jár, a kérelmet az áruházi vevőszolgálatok intézik, személyes megjelenés és az alábbi dokumentumok szükségesek hozzá:

saját személyazonossága igazolására személyi igazolványt vagy jogosítványt vagy útlevelet

az elhunyt halálának tényének és idejének igazolására halotti anyakönyvi kivonatot vagy bírósági határozatot vagy közjegyzői hagyatékátadó végzést

annak igazolására,, hogy a közeli hozzátartozói kapcsolat valóban fennáll-e az elhunyttal  születési anyakönyvi kivonat vagy örökbefogadási határozat vagy hagyatékátadó végzés (kivéve, ha az érintett életében nyilatkozatot tett, hogy ezeket a jogait az illető személy gyakorolhatja)

Az Auchan kérelemre tájékoztatja az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóját, ha az érintett elhunytát követően valaki a jogokat gyakorolta, valamint az ennek során tett intézkedésekről, kivéve, ha azt az érintett az érintetti jogok gyakorlására jogosult személyt kijelölő nyilatkozatában megtiltotta.

Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, kérjük, hogy a fenti email-címen jelezze azt részünkre, és mindent elkövetünk annak orvoslása érdekében.

Ettől függetlenül minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen valamelyik – különösen szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban lévő – felügyeleti hatóságnál a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsértése esetén.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Fentieken túl az Érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga is.

Hatályos: 2022. 03. 07-től