Áruházak Facebook Instagram Youtube Üzenet

Áruházkereső

Találja meg az Önhöz legközelebbi Auchan áruházat

Bizalomkártya

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Chatbot szolgáltatás üzemeltetése

Auchan Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Sport utca 2-4; elérhetőségei: Auchan Magyarország Kft., postacím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4; telefon: Auchan InfoCenter: +36 40 10 90 10; e-mail: adatvedelem@auchan.hu.; adatvédelmi tisztviselője: dr. Csekő Katalin, aki a fenti elérhetőségeken megtalálható) a továbbiakban: Adatkezelő vagy Auchan) az alábbi oldalain chatbot szolgáltatás nyújt, amely személyes adatok kezelésével jár, ezért a GDPR 13. cikk (1)-(2) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adjuk:

Érintettek a chatbot szolgáltatás és jelen tájékoztató alkalmazásában azon chatbot végfelhasználók, akik automatizált kommunikáción keresztül a chatbot funkcióit igénybe veszik.

A chatbot szolgáltatás a következő platformokon, applikációkon keresztül érhető el

 • online.auchan.hu
 • auchan.hu
 • karrier.auchan.hu
 • bizalomkartya.auchan.hu

Az Adatkezelő a chatbotot a Messenger platformmal veszi igénybe; a chatbotra “feliratkozás” a Facebook Messenger platformon üzemeltetett chatbot szolgáltatás indításakor történik.

A chatbot a honlapra látogatók oldalán akkor indul el, ha a látogató sütibeállításai ezt megengedik. A Facebook, mint harmadik fél által elhelyezett cookie-kra az alábbi tájékoztató vonatkozik: https://www.facebook.com/policy/cookies/printable

https://www.facebook.com/policies/cookies/

1. Adatkezelés célja

A fent hivatkozott oldalakon a látogatók kérdéseire a chatbot ablakban egy automata által válasz adása- az élő személlyel való kommunikációhoz az Info Center menüpontot kell választania az érintettnek:

 • panaszok kezelése
 • általános információnyújtás (nyitvatartás, áruházi készlet, kiemelt ajánlatok)
 • segítség, ha valahol elakad az érintett az oldalon
 • érdeklődés regisztrációk kapcsán

Az adatkezelés célja továbbá a bot tanulása, a beszélgetések idővel egyre pontosabbá történő tétele, ennek érdekében a beszélgetések tárolása.

2. Az adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, az adatkezelő jogos érdeke - az Adatkezelő gazdasági érdeke, amely a vásárlók részére a magasabb szint ügyfélélmény biztosításában, a pontosabb tájékoztatásban, ezáltal az Infocenter és a Mailcenter tehermentesítésében, továbbá több online áruházi vásárló regisztrációja által nyilvánul meg.

3. A kezelt adatok köre

 • a Chatbot működtetéséhez szükséges adatok: App user ID – chatbothoz generált azonosító, felhasználónév, profil kép URL, valamint bármely más, az érintett által megadott adat (szöveg, gombhasználat, kép) a Chatbot interakcióban;
 • a szolgáltatásra igénybe vett platformra vonatkozó információ, nyelv, regisztráció időpontja
 • a Messenger platform igénybevétele esetén a Facebook automatikusan átadja az érintett e-mail címét, nemét, teljes nevét és profilképét.
 • a kommunikáció során keletkező adatok, melyeket a chatbot csevegésablakban az érintett bocsát rendelkezésre, ezek az ügy jellegétől függően az érintett azonosító adatai, elérhetőségi adatai, panaszának, kérdésének tartalma, az Auchan által kibocsátott kártyák valamelyikének a száma (Bizalomkártya, Business Bizalomkártya, Auchan kártya).

Kérjük, hogy a chatbot használata során körültekintően járjon el a személyes adatai megadása kapcsán és ne adjon meg a fentiekben hivatkozott adatokon túl egyéb személyes információkat a chatbotban. Amennyiben közösségi profillal használja a chatbotot, ebben az esetben az érintett saját beállításaitól függően a különféle közösségi média felületeken a közösségi profilja bizonyos adatait elérhetővé teszi más számára azzal, hogy az ilyen harmadik felek által biztosított eszközök megteremtik az érintett számára a lehetőségét annak kiválasztására, hogy hogyan osztja meg személyes adatait a közösségi platformokon. Platformtól függően a résztvevő feleket kötelezik a Platformok, külső szolgáltatók és más harmadik felek adatvédelmi gyakorlatai és politikái saját szabályzatai mellett. Adatkezelő az érintett által neki megadott személyes adatok valóságnak való megfelelőségéért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az érintett felel. Az érintett kötelezettséget vállal arra, hogy a közösségi profilhoz, felhasználói fiókhoz kizárólag ő fér hozzá, és más számára hozzáférést nem ad. Az érintett felhasználói fiókján keresztül történő belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag az érintettet terheli.

A kezelt adatok köre a mindenkori funkciókkal változhat, ilyen esetben jelen tájékoztatót ennek megfelelően módosítja az Adatkezelő.

4. Adatkezelés és adattárolás időtartama: az érintett chatboton belül jelzett törlési igénye esetén az adatok törléséig, de legfeljebb 1 évig tart.

5. Adatfeldolgozók : Adatkezelő külső adatfeldolgozóként Talk-A-Bot Korlátolt Felelősségű Társaságot (Székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 29. I. em. 4.; Cégjegyzékszám: 01-09-286391; Adószám: 25735967-2-43) veszi igénybe.

Az Auchan Facebook rajongói oldala és a chatbot alkalmazás közötti kapcsolat kialakítását és fenntartását is az Adatfeldolgozó végzi. Szolgáltató számára ebben az esetben láthatóvá válnak a következő adatok: Az Auchan Facebook oldala, az oldalon olvasható, Auchan részére küldött Messenger üzenetek és azok tartalma, azokhoz tartozó felhasználók. A felhasználók Facebook profilja nem látható Szolgáltató számára – ide nem értve a fentiekben megjelölt adatokat. Szolgáltató a számára hozzáférhetővé tett adatokat kizárólag a chatbot hatékony működéséhez használja, azért, hogy a Facebook oldal és a Chatbot közötti kapcsolatot fenntartsa.

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatok tekintetében azok tárolására, illetve kezelésére részben székhelyén, valamint az alábbi, al-adatfeldolgozóként igénybe vett tárhelyszolgáltatók által üzemeltetett felhő alapú tárhelyén kerülnek tárolásra:

 • Microsoft Azure által biztosított felhő alapú tárhely (Microsoft Ireland Operations Limited; Seat: 70 Sir Rogerson's Quay, Dublin 2, Írország; Elérhetőség: https://azure.microsoft.com/hu-hu/);

6. Adattárolás és Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban az Adatkezelő a lehető legnagyobb gondossággal jár el. Az informatikai biztonság területén az Adatkezelő az észszerűen elérhető leghatékonyabb, legmodernebb eszközöket és eljárásokat alkalmazza.

Adatkezelő az általa használt informatikai infrastruktúra megtervezése, kialakítása és üzemeltetése során tőle elvárható módon gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatok védettek legyenek, így különösen gondoskodik a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás és nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

7. Érintetti jogok

Az érintett bármikor jogosult az alábbiakat kezdeményezni a chat szolgáltatás ablakában, valamint az adatkezelő jelen Tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségein. Az elektronikus úton benyújtott a kérelemre adott választ adatkezelő elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett az adatkezelőtől tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult megismerni, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, kinek, mikor, miért, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, továbbá tájékoztatást kaphat a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtására való jogáról. Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát első alkalommal ingyenesen az érintett rendelkezésére bocsátja, további adatigénylés esetén jogosult adminisztratív költségén alapuló díj felszámítására.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa, helyesbítse valamely (pontatlan) személyes adatát, kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, melynek teljesítéséről Adatkezelő értesíti az érintettet.

A törléshez való jog

Az érintett jogosult kérni a személyes adatainak a törlését, mely törlési kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti Adatkezelő, és erről a érintettet (az általa megadott elérhetőségen) írásban értesíti, azzal, hogy Adatkezelő a következő esetekben tagadhatja meg a kezelt személyes adatok törlését: ha személyes adatok még szükségesek abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben ezek kezelésére, illetve tárolására Adatkezelőt valamely jogszabály kötelezi, illetve jogszabályi kötelezés teljesítésének érdekében szükséges; valamint az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetében Adatkezelőnek van más jogalapja a személyes adatok további kezeléséhez. Megtagadás esetében Adatkezelő 30 napon belül tájékoztatást ad a törlés megtagadásáról, egyúttal megjelölve annak pontos okát is.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Adatkezelő az érintett kérésére köteles korlátozni az adatkezelést az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén: 

 • Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Az adatkezelés jogellenes, az érintett ellenzi az adatok törlését, és törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri; 
 • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás addig tart, ameddig az Adatkezelő ezt ellenőrizni tudja; 
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni: 

 • az érintett hozzájárulásával, 
 • az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből vagy 
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében. 

Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül az Auchan köteles erről az érintettet előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából, vagy ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésé érdekében (kivéve, ha az jogszabályban előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges) történő kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat a továbbiakban nem kezelheti. Ez alól kivételt képez, ha azt olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Jogorvoslathoz való jog

Az érintett jogellenes adatkezelés esetén, vagy, ha az adatkezelőnek valamely döntésével nem ért egyet, valamint egyéb jogsérelem esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz fordulhat igényével, valamint panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz (Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu). Az érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga is.

Hatályos: 2021.07.12.