Áruházak Facebook Youtube Üzenet

"Süssük ki együtt!" elnevezésű promóció hivatalos játékszabálya

Legyen Ön a 10 db 10 000 Ft-os Auchan ajándékutalvány nyertese!

Vegyen részt a játékon és töltse ki kérdőívünket:   KITÖLTÉSHEZ KLIKK IDE!

1. A játék szervezője:

„Süssük ki együtt! Legyen Ön a 10 db 10 000 Ft-os Auchan ajándékkártya nyertese!” elnevezéssel az Auchan Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Sport u. 2-4.), a továbbiakban „Szervező”, az Auchan áruházak vásárlói számára nyereményjátékot hirdet, a továbbiakban „Játék”.

2. A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság:

A Játékban részt vehet minden magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes, természetes személy, aki

- a Játék időtartama alatt kitölti az online kérdőívet (megtalálható az Auchan 2019. április 12.-én kiküldött hírlevelében valamint Auchan Facebook oldalán), majd

-  ezt követően azt választja, hogy szeretne részt venni a nyereményjátékban,

- megismeri és elfogadja az adatkezelési tájékoztatót és hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez,

- valamint elfogadja jelen játékszabályt.

a továbbiakban fentiek együttesen „Játékos”.

A Játékban a Szervező dolgozói, és ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, továbbá minden olyan Játékos, aki a kérdőív kitöltése során, valamint a nyertesekkel történő egyeztetéskor kitűnően nem a valóságnak megfelelő, igazolvánnyal igazolható személyes adatokat ad meg, érvényesen nem vehet részt.

3. A Játék időtartama:

A Játék 2019. április 12., 00:00:00 órától – 2019. április 26. 23:59:59 óráig tart.

A felmérés kitöltésének, a játékszabály, illetve az adatkezelési tájékoztató elfogadásának, a továbbiakban „Pályázat”, a fenti időtartamban kell megtörténniük.

A Pályázatok beérkezésének 2019. április 26. 23:59:59 óráig kell megtörténniük.

A Pályázatok beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

4. Pályázatbeküldés:

 4.1 Pályázatbeküldés

A Játékosok az alábbiak szerint vehetnek részt a Játékban.

A kérdőív kitöltését követően, amennyiben a Játékban részt kíván venni, úgy a kérdőívet kitöltő személy nyilatkozik az adatkezelési tájékoztató megismeréséről és elfogadásáról, majd  nyilatkozik az általa megadott személyes adatok (név, e-mail cím) kezeléséhez történő hozzájárulásáról a megfelelő négyzet bejelölésével.

A folyamat végén minden Játékos elfogadja a jelen Játékszabályzatot, ezt követően egy megerősítő képernyőüzenetet kap a feltöltés sikerességéről.

4.2. Általános információk a részvételt illetően:

Egy e-mail címmel kizárólag egy érvényes Pályázat küldhető be.

Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel vehet részt a Játékban. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki egynél több e-mail címmel küld be Pályázatot a Játékra.

A Játékban csak 18. életévüket betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező magánszemélyek vehetnek részt.

A Pályázatbeküldést nem szükséges a hírlevél kiküldésének napján megtenni, azonban a sorsoláson csak a legkésőbb 2019. április 26.-án, 23:59:59 óráig beérkezett Pályázatok vesznek részt.

5. Sorsolás:

Egy Pályázattal csak egy nyeremény nyerhető meg.

 A sorsolásra 2019. április 29.-én.15.00 órakor kerül sor, a Központ Marketing osztályán (2040 Budaörs, Sport u. 2-4.) gépi sorsolással, az Auchan Magyarország Kft. Marketing osztályának munkatársai jelenlétében.

A sorsolásokon csak érvényes Pályázatok vesznek részt.

 

6. Nyeremények, tartaléknyertesek:

A Játékosok között a Szervező 10 db 10.000 Ft értékű Auchan ajándékkártyát sorsol ki.

A kártya a kiállítástól számított 1 évig felhasználható. A kártyára feltöltött összeg készpénzre nem váltható, a nyeremény összege kizárólag az Auchan áruházaiban vásárolható le.

A nyeremények esetében 5 db tartaléknyertes kerül kisorsolásra.

7. Nyeremények átadása, illetve átvétele:

A sorsolást követően a Szervező 2 alkalommal e-mailben próbálja meg elérni és tájékoztatni a nyertes Pályázatot beküldő Játékosokat. A nyertes a nyereményét kizárólag abban az esetben veheti át, ha a teljes nevét és a lakcímét és a megkereső e-mailre válaszolva megküldi, melynek az első értesítést követő 10 napon belül kell megérkeznie.

Amennyiben a nyertes adatai az első értesítéstől számított 10 napon belül nem érkeznek meg Szervező részére, vagy a nyertes egyéb okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem rendelkezik magyarországi lakcímmel,) úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap értesítést a nyertessé válásáról. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül értesítésre.

A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A beküldött Pályázatok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

A nyeremények átvétele csak abban az esetben történhet meg, amennyiben a nyertes az értesítést követően megküldte a nevére és lakcímére vonatkozó adatokat.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós Pályázatokat küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel vesz részt a Játékban) Játékosokat véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult.

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

A nyertesek a nyereményeiket postai úton kapják meg.

8. Adók és közterhek:

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő egyéb adó és járulék megfizetését Szervező vállalja.

A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat.

9. Információ a Játékról:

A hivatalos Játékszabály megtalálható a www.auchan.hu/jatekszabalyzat oldalon, továbbá az Auchan áruházak vevőszolgálatán.

A Játék az Auchan hírlevelében, valamint Facebookon kerül meghirdetésre.

10. Egyebek:

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért a Szervező nem vállal felelősséget.

A nyeremények készpénzre át nem válthatók és át nem ruházhatók.

Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos e-mail használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a megbízásából eljáró ügynökség mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt semminemű felelősség nem terheli.

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

Ha a Játékos a kérdőív kitöltése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező kizárja felelősségét az online felület rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az online felület nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a regisztráció beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus). Kizár továbbá minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A postai kézbesítés a Szervező önhibáján kívül bekövetkezett késedelméért vagy elmaradásáért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a https://www.auchan.hu/jatekszabalyzat oldalon és a Facebook oldalon értesülhetnek.

Budapest, 2019. április 08.

Szervező

Adatkezelési Tájékoztató a „ Süsük ki együtt” nyereményjáték...

A „Süssük ki együtt” nyereményjáték (továbbiakban: Játék) szervezője az AUCHAN Magyarország Kft. (továbbiakban: Auchan) A kérdőív anonim módon is kitölthető, a Játék lebonyolításához viszont szükségünk van az Ön nevére, e-mail címére, hogy a Játékszabályban leírtaknak való megfel...

Tovább olvasom
Egy csepp ajándék neked! Játékszabályzat

Vásárolj 2019.04.04. és 05.01. között legalább 6 db Szentkirályi 1,5 literes vagy Szentkirályi Baba-mama 1 literes ásványvizet az Auchan áruházakban vagy az online.auchan.hu oldalon keresztül és nyerd meg fődíjként: 1 db Cannesba, Milánóba vagy Madridba szóló utazás 2 fő részére ...

Tovább olvasom
Játssz és nyerj a Henkellel!

Vásároljon 2019.04.04. és 05.29. között legalább 1 db Henkel mosó- vagy háztartási tisztítószer terméket az Auchan áruházakban vagy az online.auchan.hu oldal keresztül és nyerd meg a 3 db Razor E300 Elektromos roller vagy a 15 db 10.000 Ft értékű Henkel mosó-és tisztítószer ajánd...

Tovább olvasom