Áruházak Facebook Youtube Üzenet

Adatkezelési Tájékoztató a „ Süsük ki együtt” nyereményjáték során kezelt személyes adatokra vonatkozóan

A „Süssük ki együtt” nyereményjáték (továbbiakban: Játék) szervezője az AUCHAN Magyarország Kft. (továbbiakban: Auchan) A kérdőív anonim módon is kitölthető, a Játék lebonyolításához viszont szükségünk van az Ön nevére, e-mail címére, hogy a Játékszabályban leírtaknak való megfelelést vizsgálni tudjuk, érvényes pályázat esetén a sorsolási adatbázisba beemeljük, és e-mailen keresztül kapcsolatba tudjunk lépni a nyertesekkel, a nyereményét el tudjuk juttatni Önnek. Adatait csak a Játékkal kapcsolatos célok érdekében használjuk, adatait másoknak nem adjuk át.

A www.auchan.hu – a továbbiakban Weboldalon a játékban részt venni kívánó felhasználó, vásárló – a továbbiakban: Regisztráló - saját adatai megadásával regisztrálhat, a személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Regisztráló tartozik felelősséggel.

Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Adatkezelő nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

A Játékban a Facebookos megjelenés alapján résztvevő érintetteknek a kérdőív kitöltése során lehetősége van feliratkozni az Auchan hírlevelére. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható, és azt követően az AUCHAN már nem küld hírlevelet Önnek.

Mivel a Játék lebonyolítása személyes adatok kezelésével jár, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) 13. cikk (1)-(2) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adjuk:

A Tájékoztató a Játék oldalán az adatkezelési idő alatt elérhető.

1. Ki kezeli az Ön mint Játékos (érintett) személyes adatait?

A Regisztrálók hozzájárulása alapján a Regisztrálók személyes adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározott célból az alábbi Adatkezelő kezeli:

AUCHAN Magyarország Kft.

 •  székhely: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4;
 •  cégjegyzékszám: 13-09-165237; adószám: 13338037-2-44
 •  postai cím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4. e-mail cím: adatvedelem@auchan.hu
 •  honlap cím: www.auchan.hu, telefonszám: Auchan InfoCenter: +36 80 10 90 10
 •  Dr. Csekő Katalin
 •  postai címe: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4.
 •  e-mail cím: adatvedelem@auchan.hu; k.cseko@auchan.hu

2. Ki az Auchan adatvédelmi tisztviselője, hol érhető el?

Dr. Csekő Katalin. postai címe: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4.

e-mail cím: adatvedelem@auchan.hu; k.cseko@auchan.hu

3. Miért van szükség a Játékhoz személyes adatokra?

A Játékban való részvétel lehetőségének biztosítása tekintetében a Játékszabályban leírt feltételek vizsgálata, a sorsolás lebonyolítása és a nyertesek e-mailben történő értesítése érdekében van szükség.

Aki nem hírlevél, hanem a Facebookon található felhívás alapján vesz részt a Játékban, és feliratkozik az Auchan hírlevelére, adataira a hírlevélküldés céljából van szükség. A hírlevél küldésről a későbbiekben a Regisztráló a későbbiekben jelzett módon bármikor leiratkozhat.

A nyertesek tekintetében az adatkezelés célja a nyeremények postai úton történő kézbesítése.

4. Milyen adataimat kezeli az Auchan?

A tájékoztatóban megjelölt célok tekintetében az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

A Játékban való részvétel lehetőségének biztosítása és a nyertesek értesítése tekintetében

 •  A Regisztráló neve
 •  E-mail címe

A nyeremények eljuttatása céljából megadott adatok:

 •  Lakcím (településnév, utca, házszám)
 •  A nyertes Regisztráló neve

A Facebookon található felhívás alapján résztvevők tekintetében hírlevél küldés céljából megadott adatok:

 •  A Regisztráló vezeték és utóneve
 •  E-mail címe
 •  „Kedvenc magyarországi Auchan Áruház” neve

A Szervező a hírlevél küldést a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-nak, a Kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseinek, továbbá, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló, 2001. évi CVIII. törvénynek megfelelően végzi.

 

5. Miért kezelheti az Auchan ezeket az adatokat?

A GDPR 6. cikk (1) alapján az érintett hozzájárulása alapján.

A Regisztráló mind a Játék, mind a hírlevél tekintetében önkéntes, a jelen Tájékoztató ismeretében tett kifejezett hozzájárulásának kell tekinteni, ha a Regisztráció során, az erre vonatkozó checkbox(ok)ban „pipát, x-et” helyez el.

Ha esetleg a Játék időtartam alatt meggondolja magát és mégsem szeretne a továbbiakban részt venni a Játékban, akkor írhat nekünk a info@auchan.hu és akkor töröljük a korábban megadott személyes adatait nyilvántartásunkból, ezzel visszavonva adatkezelési hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása a korábbi adatkezelés jogszerűségét nem érinti. Ez azt is jelenti, hogy ezt követően már nem tud részt venni nyereményjátékunkban, de a kérdőívet anonim módon ebben az esetben is kitöltheti.

Ha az adatainak marketing célra történő felhasználásra vonatkozó hozzájárulását vonja vissza, akkor a továbbiakban a Szervező nem küld számára hírlevelet.

6. Mennyi ideig kezelik az adataimat?

Az Adatkezelő a Regisztrálók személyes adatait mindaddig kezeli, amíg az adatkezelés célja megszűnik, vagy a Regisztráló a megadott hozzájárulását vissza nem vonja, de legkésőbb 2019. 04.30 –án megsemmisíti azokat, kivéve a hírlevélre feliratkozás mint a játéktól független adatkezelési cél tekintetében megadott személyes adatokat, melyeket az Adatkezelő a cél fennállásáig kezel.

7. Hova jutnak még el ezek az adatok?

Az Adatkezelő az e-mailben történő kapcsolattartás esetén az adatkezelő levelezőrendszere tekintetében a G Suite (üzleti Gmail) tekintetében a  Google LLC (Írország), továbbá az Auchan cégcsoport levelezőrendszerét üzemeltető AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, S.A. (székhelye: 59170 Croix, Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Franciaország) adatfeldolgozónak minősül.

A nyeremények eljuttatását az Auchan a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) útján végzi. A postai szolgáltatással, azaz ebben az esetben a levelek feladásával, összegyűjtésével, feldolgozásával, szállításával és kézbesítésével kapcsolatos tevékenysége során a Magyar Posta Zrt. önálló adatkezelőnek (címzettnek) minősül.

8. Miként gondoskodnak adataim biztonságáról?

Az Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden ésszerű és szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Regisztráló által megadott személyes adatok védelemben részesüljenek, különösen a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben.

Az Adatkezelő informatikai rendszerei és hálózata egyaránt védett a vírusok, a betörések ellen továbbá szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal ellátott.

 9. Milyen jogok, jogorvoslati lehetőségek illetnek meg az adatkezelés kapcsán?

Az Auchan a Tájékoztatóban meghatározott személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulásos jogalapra és az adatkezelés jellegére tekintettel az Ön részére az alábbi jogokat biztosítja:

9.1. Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, az Adatkezelő a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintetti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is

9.2. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől azok pontatlansága esetén.

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével.

Az érintett köteles az Adatkezelő által kezelt bármely személyes adatában bekövetkezett változást az Adatkezelőnek írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Amennyiben az Adatkezelő a jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt nem, vagy nem megfelelően tudja valamely jogszabályon alapú kötelezettségüket teljesíteni, úgy az abból eredő minden kárért az érintett felel.

9.3. Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR 17. cikk (1) bekezdésének a)-b) és d)-e) pontjaiban meghatározott esetekben:

 •  a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 •  az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 •  a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 •  a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

9.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést a GDPR 18. cikk a)-c) pontjában foglalt esetekben, vagyis, ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

9.5. A hozzájárulás visszavonásának lehetőségéről és módjáról a jogalapra vonatkozó pont tartalmazza.

Az Adatkezelő minden esetben 30 napon belül válaszol a fentebb felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatos megkeresésekre.

10. AZ ADATVÉDELMI FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ, BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:

-postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. -cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c -telefonszám: +36 (1) 391-1400 - fax: +36 (1) 391-1410 - e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu - honlap: http://naih.hu

Tisztelettel,

Auchan Magyarország Kft.

"Süssük ki együtt!" elnevezésű promóció hivatalos játékszabá...

Legyen Ön a 10 db 10 000 Ft-os Auchan ajándékutalvány nyertese!

Tovább olvasom
Egy csepp ajándék neked! Játékszabályzat

Vásárolj 2019.04.04. és 05.01. között legalább 6 db Szentkirályi 1,5 literes vagy Szentkirályi Baba-mama 1 literes ásványvizet az Auchan áruházakban vagy az online.auchan.hu oldalon keresztül és nyerd meg fődíjként: 1 db Cannesba, Milánóba vagy Madridba szóló utazás 2 fő részére ...

Tovább olvasom
Játssz és nyerj a Henkellel!

Vásároljon 2019.04.04. és 05.29. között legalább 1 db Henkel mosó- vagy háztartási tisztítószer terméket az Auchan áruházakban vagy az online.auchan.hu oldal keresztül és nyerd meg a 3 db Razor E300 Elektromos roller vagy a 15 db 10.000 Ft értékű Henkel mosó-és tisztítószer ajánd...

Tovább olvasom