Áruházak Facebook Instagram Youtube Üzenet

„Robbants széfet!” nyereményjáték Debrecen - adatkezelési tájékoztató

Az Auchan Magyarország Kft. debreceni áruháza, nyereményjátékot szervez vásárlói részére “Robbants széfet!” megnevezéssel 2021. november 02.-án 07:00:00 órától 2021. november 31.-én 22:00:00 óráig.

A nyereményjáték egy részből áll. 

 1. Bizalomkártyás vásárlóink az Auchan Debrecen Áruházban 2 alkalommal,  20.000 Forint összértékben vásárolnak, majd nevével, telefonszámával, valamint a vásárlást igazoló blokkokon található blokkszám feltüntetésével küld egy e-mailt a robbantsszefet@auchan.hu email címre. Az emailnek tartalmaznia kell a következő szöveget: az adatkezelési tájékoztatót és a játékszabályt megtekintettem, tartalmát tudomásul vettem és az abban foglalt, hozzájárulást igénylő adatkezelések  kapcsán hozzájárulásom adom.

A játékban való részvétel személyes adatok kezelésével jár, ezért az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13. cikk (1)-(2) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adjuk:

 1. Ki kezeli ezeket az adatokat?

A játék szervezője adatkezelőként bonyolítja le a játékot:

Az adatkezelő az AUCHAN Magyarország Kft. 

Cím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4.

Telefon: +36 23 886 200

Cg. szám: 13-09-165237

Adatkezeléssel kapcsolatos ügyekben használt e-mail címe: adatvedelem@auchan.hu

Az Auchan Magyarország Kft. adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége:

Név: dr. Csekő Katalin

Postai cím: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4. (borítékon szerepeljen, hogy a DPO részére)

E-mail cím: k.cseko@auchan.hu  1. Milyen adatok kezelésére kerül sor?

A vásárláshoz kötött játékban való részvételhez szükséges a név és telefonszám és a  vásárlást igazoló blokkon található blokkszám megadása, a nyertes pályázót az általa megadott telefonszámon fogjuk kiértesíteni.

A nyereményátvételi elismervényen az érintett neve, lakcíme szerepel, továbbá a játék tekintetében átvételkor be kell mutatni a vásárlást igazoló blokkokat. Az életkor igazolásához fényképes igazolvány bemutatását kérjük, melyet nem másolunk le, csak a részvételi feltételt (életkor) ellenőrizzük. 

Ha a nyertes érintett hozzájárul, a nyeremény átadásakor fotó készül róla, azt közzétesszük az Auchan Debrecen Facebook oldalán.

A fotón a képmás, mind a tanúsított érzelmek látszanak majd. 

 1. Miért kezelhetőek ezek az adatok?

A játékban történő részvételhez (megfelelő értékben történő vásárlás, sorsolás) kapcsolódó adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján, az érintetteka beküldő e-mailben tett nyilatkozatban megadott hozzájárulásával történik.  

A fotók kapcsán is hozzájárulás a jogalap, erről az érintett a nyeremény átvételekor nyilatkozik a hozzájárulást illetően. A hozzájárulás meglétét az Auchan ellenőrzi.

A felvételeket a Facebookon fogjuk publikálni, ezek az oldalak személyes adatokat továbbíthatnak az USÁ-ba. Az USA jelenleg adatvédelmi szempontból nem biztonságos harmadik ország, egyrészt, mert harmadik felek hozzáférési szabályai nem felelnek meg a GDPR alapelveinek (pl. túl széleskörű hozzáférés állami szervek részére), és az érintetti jogok biztosítása sem felel meg ennek az uniós szabályozásnak. Amikor a Facebook megosztásokhoz hozzájárulsz, ezt erre tekintettel teszed.

A Facebook tájékoztatója szerint az általa végzett adatkezelések során a harmadik országbeli adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogszerűségét SCC (általános szerződési feltételek) igénybevételével biztosítja. A Facebook saját tájékoztatójában azonban még mindig hivatkozik arra is, hogy a már hatályon kívül helyezett, úgynevezett Privacy Shield keretrendszerre tekintettel az USÁ-ba történő adattovábbítása megfelelő. 

A felvételekkel kapcsolatos hozzájárulás az érintettek a Polgári Törvénykönyv 2:48.§ (1) bekezdésében meghatározott hozzájárulását is magában foglalja.

A hozzájárulás bármikor visszavonható elsősorban a k.torok@auchan.hu e-mail-címen,  de egyébként az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken is. Ez a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti. 

Ha az érintett nem járul hozzá az adatai kezeléséhez, nem tud részt venni a játékban, a publikálással kapcsolatos hozzájárulás nincs hatással a nyeremény átvételére.

A blokk bemutatása és az életkor igazolása (részvételi feltétel ellenőrzése) a  GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján, az adatkezelők jogos érdekében (csalás megelőzése) történik. A jogos érdek a GDPR által is meghatározott érdek, vagyis a csalások megelőzése, melyet az adatkezelő úgy szavatol, hogy ellenőrzi, valóban az arra jogosult részesül-e a nyereményben, dokumentálja a kisorsolt személyét és azt, hogy a nyereményt az arra jogosult részére ténylegesen átadtuk. 

 1. Miért van szükség az adatokra?

Az érintetteket a játék során a nyertes kisorsolása érdekében azonosítanunk kell, majd fel kell venni vele a kapcsolatot.

A nyeremény átvételének dokumentálásával tudjuk igazolni, hogy az ténylegesen megtörtént. Az átvételt igazoló dokumentumot adóügyi ellenőrzés céljából mint átvételt igazoló dokumentumot kezeljük.

A nyertesre vonatkozó információkat tájékoztatási és átláthatósági célból közöljük.

A fotókat az áruház népszerűsítése céljából, az érintettek hozzájárulása esetén publikáljuk.

 1. Meddig kezelik ezeket az adatokat? 

A játék lebonyolításához használt adatokat a sorsolás napját követő 30 napon belül megsemmisítjük.

A közzétett nevet és fotót a Facebook hírfolyam jellege miatt akkor töröljük, ha az érintett visszavonja a hozzájárulását/törlést kér.

Az adóévet követő 5. év végéig őrizzük meg az átadás-átvételi bizonylatot. A bizonylatot 5 évig tárolja.

 1. Kihez jutnak el az adataim?

A Facebookon való közzététel tekintetében a Facebook, illetve a Google (közös) az oldal tulajdonosával együtt közös adatkezelőnek minősül. 

 

Adatfeldolgozóink:

 • Auchan levelezőrendszere tekintetében az Auchan cégcsoport levelezőrendszerét üzemeltető AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, S.A. (Székhelye: 9170 Croix, Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Franciaország) és a GSuit szolgáltatást biztosító Google Ireland Limited adatfeldolgozónak minősül. A Google által végzett adatfeldolgozás során a harmadik országbeli adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogszerűségét SCC (általános szerződési feltételek) igénybevételével biztosítja

 1. Milyen jogok illetnek meg az adatkezelés kapcsán?

Az érintett hozzáféréshez/tájékoztatáshoz való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • Az adatkezelés célja; 

 • Az érintett személyes adatainak kategóriái;

 • A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 • Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR által előírt megfelelő garanciákról is;

 • Amennyiben az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

 • Az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 • A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 • Az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

Az Auchan az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett ezt másként kéri. Ez jelen estben azt jelenti, hogy a felvételekből másolatot kérhet. A jog gyakorlása nem járhat más személyek jogainak sérelmével, vagyis más személyes adata (képmása) ebben az esetben nem kérhető.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembe vételével az érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is. 

Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az Adatkezelő az érintett kérésére köteles korlátozni az adatkezelést az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén: 

 • Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • Az adatkezelés jogellenes, az érintett ellenzi az adatok törlését, és törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri; 

 • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás addig tart, ameddig az Adatkezelő ezt ellenőrizni tudja; 

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni: 

 • az érintett hozzájárulásával, 

 • az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből vagy 

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében. 

Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül az Auchan köteles erről az érintettet előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést.

Tiltakozáshoz való jog

Saját helyzetével kapcsolatos okból az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés esetén az érintett bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az érintett kérésére az Auchan indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat.  

Ezenkívül az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlésére, amennyiben:

 • A személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

 • Az érintett hozzájárulását visszavonta, feltéve hogy nincs más jogalap;

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

 • Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség írja elő a törlést.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével minden észszerűen elvárható lépést meg kell tennie – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő többi adatkezelőt arról, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Tilos az adatokat törölni, amennyiben az adatkezelés: 

 • a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében szükséges; 

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség).

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;

 • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy 

 • a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy 

 • ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

 • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és 

 • az adatkezelés automatizált módon történik. 

 • kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Automatizált adatkezeléshez kapcsolódó jogok

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az érintettet ez a jog alanyi alapon megilleti, így annak gyakorlása nem függ attól, hogy ezt kérelmezi vagy sem.

Automatizált adatkezelés így kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha az

 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul; 

 • az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges vagy

 • az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi.

Az első két esetben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Érintettnek legalább azt a jogát, hogy 

 • álláspontját kifejezze, 

 • a döntéssel szemben kifogást nyújtson be, és 

 • az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen.

Az alkalmazhatóság fenti eseteiben a döntések nem alapulhatnak a személyes adatok különleges kategóriáin, kivéve a kifejezett hozzájárulást és a jelentős közérdeket, és csak abban az esetben, ha az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, kérjük, hogy a fenti emailcímen jelezze azt részünkre, és mindent elkövetünk annak orvoslása érdekében.

Ettől függetlenül minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen valamelyik – különösen szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban lévő – felügyeleti hatóságnál a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsértése esetén.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Fentieken túl az Érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga is.

Tájékoztatás termékvisszahívásról - Auchan gyorsfagyasztott ...

Tisztelt Vásárlóink! Hatósági határozat alapján, biztonsági okokból az AUCHAN Magyarország Kft. visszahívja az alábbi azonosítóval rendelkező „Auchan gyorsfagyasztott darabolt gombakeverék gyűjtött gombákkal, 450 g” megnevezésű terméket.

Tovább olvasom
Országos adománygyűjtést szervez a Magyar Vöröskereszt az Au...

„Egy csomag szeretet” szlogennel indul el a Magyar Vöröskereszt és az Auchan Magyarország közös országos karácsonyi adománygyűjtési akciója. Az áruházlánc összes üzletében december első és harmadik hétvégéjén 10-től 18 óráig várják az adományokat, amiket még az ünnepek előtt rász...

Tovább olvasom
Együttműködésben a Kék-Fehér-Szív Egyesülettel

Évek óta együttműködünk a Kék-Fehér-Szív Egyesülettel, hogy még megbízhatóbb termékeket állíthassunk elő. Az Egyesület a termék igazgatónkkal, Benoit Barbault-val készített egy interjút, amelyből az is kiderül többek között, hogy miért tartjuk fontosnak ezt az együttműködést, hog...

Tovább olvasom