Áruházak Facebook Instagram Youtube Üzenet

„Rajzold le a legszebb élményedet a nyári vakációról!" nyereményjáték adatkezelési tájékoztató

Az Auchan Magyarország Kft. Szigetszentmiklós áruháza által hirdetett „Legkedvesebb nyári élményem - Auchan Szigetszentmiklós rajzpályázat” rajzpályázatra történő nevezés személyes adatok kezelésével jár, ezért az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13. cikk (1)-(2) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adjuk:

1. Milyen személyes adatok kezelésére kerül sor?

 • a pályázó neve, telefonszáma
 • gyermek életkora
 • a nyertes gyerekek fotója, a törvényes képviselő külön hozzájárulása esetén (a hozzájárulást a nyeremény átvételekor szerezzük be annak okán, hogy a közzétételben kizárólag a nyertesek érintettek). A törvényes képviselő hozzájárulása esetén a Szigetszentmiklósi Auchan Áruház hivatalos Facebook oldalán kerülnek közzétételre az adatok.
 • átadás-átvételi dokumentum a nyeremény átvételéről (lakcím, név)

2. Ki kezeli ezeket az adatokat?

Az adatkezelő az AUCHAN Magyarország Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4., Cg. szám: 13-09-165237, telefon: +36 23 886 200, adatkezeléssel kapcsolatos ügyekben használt e-mail címe: adatvedelem@auchan.hu)

Az Auchan Magyarország KFT. adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége:

Név: dr. Csekő Katalin (Postai cím: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., e-mail cím: adatvedelem@auchan.hu)

3. Miért kezelhetőek ezek az adatok?

Az adatok kezelésére a jelentkezés és lebonyolítás tekintetében a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulásával történik.

A nyertes rajzokat készítő gyerekek fotójának és a pályaműnek az áruház Facebook oldalán történő közzététele a gyermek törvényes képviselőjének hozzájárulásával történik, melyet a játék lezárását követően szerzünk be. Ha nem szeretnének fotós megjelenést, az nem befolyásolja a nyereményre való jogosultságot.

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ez a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti. A hozzájárulás a j.melovics@auchan.hu email címen vonható vissza. Az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonását követően a pályázó nem tud részt venni a pályázatban.

A pályázat lebonyolításával kapcsolatos adminisztratív adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján, vagyis az adatkezelő jogos érdekén alapul. A nyilatkozat a feltételeknek megfelelés miatt történik.

Az átadás-átvétel igazolása tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdeke – annak bizonyítása, hogy a meghirdetett nyeremény az arra jogosult részére átadásra került.

4. Miért van szükség ezekre az adatokra?

Az adatok segítségével tudjuk megállapítani, hogy melyik pályázat kihez tartozik, és a nyertest ki tudjuk sorsolni, továbbá fel tudjuk venni a kapcsolatot a nyertesekkel a nyeremény átadása céljából.

Az átvételt igazoló dokumentumokat adóügyi ellenőrzés céljából mint átvételt igazoló dokumentumot kezeljük.

A rajzokat és a nyertesek fotóit az áruház és az áruházi Facebook oldal népszerűsítése céljából tesszük közzé.

5. Meddig kezelik ezeket az adatokat?

A pályaműveket az eredmény kihirdetését követő 2 héten belül át lehet venni az Áruház Vevőszolgálatán, ezt követően azokat megsemmisítjük.

Az átadás-átvételi dokumentumot az adóévet követő 5. év végéig megőrizzük.

Az áruház Facebook oldalán közzétett információk a Facebook hírfolyam jellege miatt a hozzájárulás visszavonása vagy törlési kérelem benyújtásáig megtalálhatóak lesznek ott.

6. Kik férnek hozzá az adatokhoz?

A nyereményjáték lebonyolításában kizárólag az Auchan munkatársai vesznek részt.

A nyertes pályaművek és a nyertes fotója a törvényes képviselő hozzájárulása esetén megosztásra kerül az Auchan Szigetszentmiklós hivatalos Facebook oldalán. A Facebookot üzemeltető Meta Platforms Ireland Limited az Auchannal együtt közös adatkezelőnek minősül.

A Meta Platforms Ireland Limited személyes adatokat továbbíthat az USÁ-ba. Az USA jelenleg adatvédelmi szempontból nem biztonságos harmadik ország tekintettel arra, hogy a harmadik felek hozzáférési szabályai nem felelnek meg a GDPR alapelveinek (pl. túl széleskörű hozzáférés állami szervek részére), és az érintetti jogok biztosítása sem felel meg ennek az uniós szabályozásnak.

A Meta tájékoztatója szerint az általa végzett adatkezelések során a harmadik országbeli adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogszerűségét SCC (általános szerződési feltételek) igénybevételével biztosítja. A Meta saját tájékoztatójában azonban még mindig hivatkozik arra is, hogy a már hatályon kívül helyezett, úgynevezett Privacy Shield keretrendszerre tekintettel az USÁ-ba történő adattovábbítása megfelelő.

7. Milyen jogok illetnek meg az adatkezelés kapcsán annak jogalapjára és jellegére nézve?

Az érintett hozzáféréshez/tájékoztatáshoz való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • Az adatkezelés célja;
 • Az érintett személyes adatainak kategóriái;
 • A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR által előírt megfelelő garanciákról is;
 • Amennyiben az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • Az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • Az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett ezt másként kéri.

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is.

Adatkezelés korlátozáshoz való jog:

Az Adatkezelő az érintett kérésére köteles korlátozni az adatkezelést az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén:

 • Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Az adatkezelés jogellenes, az érintett ellenzi az adatok törlését, és törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri;
 • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás addig tart, ameddig az Adatkezelő ezt ellenőrizni tudja;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni:

 • az érintett hozzájárulásával,
 • az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében.

Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül az Adatkezelő köteles erről az érintettet előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést.

Tiltakozáshoz való jog:

Saját helyzetével kapcsolatos okból az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog:

Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat.

Ezenkívül az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlésére, amennyiben:

 • A személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • Az érintett hozzájárulását visszavonta, feltéve hogy nincs más jogalap;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség írja elő a törlést.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével minden észszerűen elvárható lépést meg kell tennie – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő többi adatkezelőt arról, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Tilos az adatokat törölni, amennyiben az adatkezelés:

 • a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében szükséges;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség).
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést,

Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy

 • a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy
 • ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
 • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.
 • kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Automatizált adatkezeléshez kapcsolódó jogok:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az érintettet ez a jog alanyi alapon megilleti, így annak gyakorlása nem függ attól, hogy ezt kérelmezi vagy sem.

Automatizált adatkezelés így kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha az

 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul;
 • az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges vagy
 • az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi.

Az első két esetben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Érintettnek legalább azt a jogát, hogy

 • álláspontját kifejezze,
 • a döntéssel szemben kifogást nyújtson be, és
 • az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen.

Az alkalmazhatóság fenti eseteiben a döntések nem alapulhatnak a személyes adatok különleges kategóriáin, kivéve a kifejezett hozzájárulást és a jelentős közérdeket, és csak abban az esetben, ha az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

Az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelmét kérjük, hogy az adatvedelem@auchan.hu e-mail címre küldje.

Jogorvoslathoz való jog:

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, kérjük, hogy a fenti email címen jelezze azt részünkre, és mindent elkövetünk annak orvoslása érdekében.

Ettől függetlenül minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen valamelyik – különösen szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban lévő – felügyeleti hatóságnál a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsértése esetén.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11./1313 Budapest, Pf. 9.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

Fentieken túl az Érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga is. 

NYILATKOZAT

Kérjük a rajz mellé leadni! (kérjük, hogy csak a megjelölt adatokat adják meg!)A nyertesek fotózása kapcsán a sorsolás után kérünk majd nyilatkozatot)

Nevem:

Gyermekem életkora:

Telefonszámom, melyen nyertes pályázat esetén értesítést kérek:

- kijelentem, hogy a pályázati feltételeket és az adatkezelési tájékoztatót áttekintettem, az abban foglaltakat tudomásul veszem
- kijelentem, hogy a beküldött rajz gyermekem alkotása, és nem áll fenn harmadik személynek olyan joga, amely a pályázaton történő részvételt gátolná vagy megakadályozná, gyermekem a pályázaton önként vesz részt

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[  ] Az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt, hozzájárulásomat igénylő műveletek esetén hozzájárulok, hogy adataimat (név, telefonszám) és gyermekem adatát (életkor) a rajzpályázathoz az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje az Auchan Magyarország Kft. (ezzel a hozzájárulással lehet részt venni a pályázaton, ha ezt szeretné, tegyen X-et a négyzetbe!)

 

Kelt: Szigetszentmiklós, 2022. ……………………..    ……………………..                                                                       

aláírás

Több közös van bennünk, mint gondolnád, próbáld ki holnap a ...

Vasárnap lesz a siketek világnapja, ebből az alkalomból az Auchan kiemelt civil partnerével, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségével (SINOSZ) közösen arra kér minden vállalkozó kedvű Auchan vásárlót, hogy próbálja ki, milyen a hallás kikapcsolásával bevásárolni. Azzal az...

Tovább olvasom
Az Év Zöld Nagyvállalata, valamint Érték és Minőség Nagydíja...

A napokban két jelentős elismerésben részesült az Auchan Magyarország. Szisztematikusan végrehajtott fenntarthatósági lépéseiért az Év Zöld Nagyvállalata lett a Green Awards-on, prémium sajátmárkás tejtermékcsaládja pedig Érték és Minőség Nagydíjat kapott és jogosultságot a díjat...

Tovább olvasom