Áruházak Facebook Instagram Youtube Üzenet

„Nyerj páros vagy családi színházjegyet!” nyereményjáték - adatkezelési tájékoztató

Az Auchan Magyarország Kft. (a továbbiakban: Auchan), valamint a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház (a továbbiakban: Színház) által hirdetett ”Nyerj páros vagy családi színházjegyet a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház decemberi előadásaira!” nyereményjátékra történő nevezés személyes adatok kezelésével jár, ezért az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13. cikk (1)-(2) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adjuk:

1. Ki kezeli az adataimat, és hol érem el?

A játékot közös adatkezelőként az alábbi szereplők bonyolítják le:

 1. AUCHAN Magyarország Kft. 

Cím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4.

Telefon: +36 23 886 200

Cg. szám: 13-09-165237

Adatkezeléssel kapcsolatos ügyekben használt e-mailcíme: adatvedelem@auchan.hu

Az Auchan Magyarország Kft. adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége:

Név: dr. Csekő Katalin

Postai cím: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4. (a borítékon kérjük feltüntetni, hogy “az adatvédelmi tisztviselő részére”

E-mail cím: adatvedelem@auchan.hu 

 1. Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház

Cím: 6000 Kecskemét, Katona József tér 5.

Telefon: +36 76 501 170

Adószám: 15336206-2-03

Adatkezeléssel kapcsolatos ügyekben használt e-mailcíme: titkarsag@kecskemetinemzeti.hu 

Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége:

Név: Rimóczi Erika

Postai cím: 6000 Kecskemét, Katona József tér 5. (a borítékon kérjük feltüntetni, hogy “az adatvédelmi tisztviselő részére”)

E-mail cím: rimoczi.erika@kecskemetinemzeti.hu

Az adatkezelők megállapodása alapján az érintettekkel az elsődleges kapcsolattartási pont az Auchan adatvédelmi tisztviselője, de az érintettek kérelmeiket bármelyik adatkezelő elérhetőségeire eljuttathatja.

2. Mi az adatkezelésünk célja?

 • szavazás az áruház Facebook oldalán

 • a játék lebonyolítása (a feltételeknek megfelelés ellenőrzése, a kommentelők közül a nyertes kisorsolása, a nyertesek azonosítása, értesítése, majd a nyeremény átvétele miatti kapcsolattartás)

 • a nyeremény átvételének igazolása


3. Milyen adatokat kezelünk?

A tájékoztatóban megjelölt célok tekintetében az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

A regisztráció, a szavazás és a Játék lebonyolítása:

 • kommentelő Facebook felhasználói neve - csak valós profil lehet

 • nyeremény átadásához szükséges teljes név - melyet a Színház felé is továbbít az Auchan

A nyertes azonosítása:

Az azonosítás során a személyazonosító okmányokban szereplő nevet és a lakcímkártyán szereplő lakcímet ismerjük meg, de az igazoló okmányokat nem fénymásoljuk le. Az okmányok megtekintésére a nyertes azonosítása során csupán adategyeztetés és a magyarországi lakcím ellenőrzése céljából kerül sor.

A nyeremény felhasználása céljából az Auchan a nyertestől begyűjtött nevet átadja a Színház részére.

Az eredmény közzététele:

A nyertes kommentelő kapcsán a felhasználói nevét tesszük közzé.

Dokumentum a nyeremény átvételéről

A dokumentumba név és lakcím kerül.


4. Miért kezelhetőek ezek az adatok?

Személyes adatait a játék lebonyolítása (regisztráció, részvétel), szavazás tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján hozzájárulása alapján kezeljük. A hozzájárulás mindkét esetben önkéntes. Hozzájárulás hiányában a játékban történő részvételre nincs lehetőség.

A kommentelés az érintett arra vonatkozó, a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján adott hozzájárulását jelenti, hogy az Auchan az érintett profiljának megnevezését megtekintheti és az érintett részt vesz a játékban [GDPR Preambulum (32) bekezdése alapján szóbeli nyilatkozat, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi elfogadható].

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ez a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti. A visszavonás megtehető a poszt alatt az Auchan oldalának betaggelésével és bármilyen, arra utaló mondattal, hogy az érintett mégsem szeretne részt venni a játékban.

A személyazonosság ellenőrzése és a játék eredményének nyilvánosságra hozatala a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján, vagyis az adatkezelő jogos érdekén alapul. A jogos érdek a GDPR által is meghatározott érdek, vagyis a csalások megelőzése, melyet az adatkezelő úgy szavatol, hogy ellenőrzi, valóban az arra jogosult részesül-e a nyereményben, továbbá közzéteszi a nyertes személyét, ezzel is alátámasztva a játék valódiságát, hitelességét. Ezen adatkezelések ellen tiltakozhat az érintetti jogokról szóló részben foglaltak szerint.

Az átadás-átvétel igazolása érdekében a dokumentáció tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján szintén az adatkezelő jogos érdeke – annak bizonyítása, hogy a meghirdetett nyeremény az arra jogosult részére átadásra került.

5. Mennyi ideig kezeljük a fenti adatokat?

Az Adatkezelő a Játékosok személyes adatait mindaddig kezeli, amíg az adatkezelés célja megszűnik, vagy a Játékos a megadott hozzájárulását vissza nem vonja, de legkésőbb a játék lezárultát követő 30 napig.

Az áruházi közösségi oldalakon közzétett információk egy folyamatosan bővülő hírfolyam részét képezik, így a hozzájárulás visszavonásáig/törlés kéréséig maradnak fent az adatok ezeken a felületeken.

A nyeremény átadás-átvételi dokumentumot az adóévet követő 5. év végéig megőrzünk.

6. Kikhez jutnak el az adatok?

A nyertes kommentelő Facebook felhasználói neve az áruház, valamint a Színház Facebook oldalán jelenik meg, és a széles nyilvánossághoz eljut. Ilyen esetben nem zárható ki, hogy akik az érintettet egy keresztnév vagy életkor alapján beazonosítják, ismeretségi körükben terjeszteni fogják kilétét.

A Facebook Ireland közös adatkezelő a folyamatban. A Facebook személyes adatokat továbbíthat az USÁ-ba. Az USA jelenleg adatvédelmi szempontból nem biztonságos harmadik ország, egyrészt, mert harmadik felek hozzáférési szabályai nem felelnek meg a GDPR alapelveinek (pl. túl széleskörű hozzáférés állami szervek részére), és az érintetti jogok biztosítása sem felel meg ennek az uniós szabályozásnak. 

A Facebook tájékoztatója szerint az általa végzett adatkezelések során a harmadik országbeli adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogszerűségét SCC (általános szerződési feltételek) igénybevételével biztosítja. A Facebook saját tájékoztatójában azonban még mindig hivatkozik arra is, hogy a már hatályon kívül helyezett, úgynevezett Privacy Shield keretrendszerre tekintettel az USÁ-ba történő adattovábbítása megfelelő. 

A G Suite (üzleti Gmail) levelezőrendszerét használjuk, ennek tekintetében a Google Ireland Limited, továbbá az Auchan cégcsoport levelezőrendszerét üzemeltető AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, S.A. (székhelye: 59170 Croix, Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Franciaország) adatfeldolgozónak minősül. A Google tájékoztatója szerint az általa végzett adatkezelések során a harmadik országbeli adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogszerűségét SCC (általános szerződési feltételek) igénybevételével biztosítja.

A sorsolást a Színház, mint közös adatkezelő egyik színésze végzi. A nyeremény átadásakor a személyi okmányokat az Auchan azonosításban résztvevő, titoktartásra kötelezett munkatársai tekintik meg.

 

7. Milyen jogok illetnek meg az adatkezelés kapcsán?

Az érintett hozzáféréshez/tájékoztatáshoz való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • Az adatkezelés célja; 

 • Az érintett személyes adatainak kategóriái;

 • A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 • Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR által előírt megfelelő garanciákról is;

 • Amennyiben az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

 • Az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 • A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 • Az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

Az Auchan az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett ezt másként kéri. 

Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembe vételével az érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is. 

Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az Adatkezelő az érintett kérésére köteles korlátozni az adatkezelést az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén: 

 • Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • Az adatkezelés jogellenes, az érintett ellenzi az adatok törlését, és törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri; 

 • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás addig tart, ameddig az Adatkezelő ezt ellenőrizni tudja; 

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni: 

 • az érintett hozzájárulásával, 

 • az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből vagy 

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében. 

Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül az Auchan köteles erről az érintettet előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést.

Tiltakozáshoz való jog

Saját helyzetével kapcsolatos okból az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés esetén az érintett bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A tiltakozáshoz való jog a felvételekre vonatkozó adatkezelés tekintetében nem gyakorolható.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az érintett kérésére az Auchan indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat.  

Ezenkívül az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlésére, amennyiben:

 • A személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

 • Az érintett hozzájárulását visszavonta, feltéve hogy nincs más jogalap;

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

 • Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség írja elő a törlést.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével minden észszerűen elvárható lépést meg kell tennie – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő többi adatkezelőt arról, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Tilos az adatokat törölni, amennyiben az adatkezelés: 

 • a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében szükséges; 

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség).

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;

 • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy 

 • a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy 

 • ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

 • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és 

 • az adatkezelés automatizált módon történik. 

 • kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Automatizált adatkezeléshez kapcsolódó jogok

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az érintettet ez a jog alanyi alapon megilleti, így annak gyakorlása nem függ attól, hogy ezt kérelmezi vagy sem.

Automatizált adatkezelés így kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha az

 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul; 

 • az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges vagy

 • az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi.

Az első két esetben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Érintettnek legalább azt a jogát, hogy 

 • álláspontját kifejezze, 

 • a döntéssel szemben kifogást nyújtson be, és 

 • az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen.

Az alkalmazhatóság fenti eseteiben a döntések nem alapulhatnak a személyes adatok különleges kategóriáin, kivéve a kifejezett hozzájárulást és a jelentős közérdeket, és csak abban az esetben, ha az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

Az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelmét kérjük, hogy az adatvedelem@auchan.hu e-mailcímre küldje.

Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, kérjük, hogy a fenti email-címen jelezze azt részünkre, és mindent elkövetünk annak orvoslása érdekében.

Ettől függetlenül minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen valamelyik – különösen szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban lévő – felügyeleti hatóságnál a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsértése esetén.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1363 Budapest Pf.9.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.huFentieken túl az Érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga is.Tájékoztatás termékvisszahívásról - Auchan gyorsfagyasztott ...

Tisztelt Vásárlóink! Hatósági határozat alapján, biztonsági okokból az AUCHAN Magyarország Kft. visszahívja az alábbi azonosítóval rendelkező „Auchan gyorsfagyasztott darabolt gombakeverék gyűjtött gombákkal, 450 g” megnevezésű terméket.

Tovább olvasom
Országos adománygyűjtést szervez a Magyar Vöröskereszt az Au...

„Egy csomag szeretet” szlogennel indul el a Magyar Vöröskereszt és az Auchan Magyarország közös országos karácsonyi adománygyűjtési akciója. Az áruházlánc összes üzletében december első és harmadik hétvégéjén 10-től 18 óráig várják az adományokat, amiket még az ünnepek előtt rász...

Tovább olvasom
Együttműködésben a Kék-Fehér-Szív Egyesülettel

Évek óta együttműködünk a Kék-Fehér-Szív Egyesülettel, hogy még megbízhatóbb termékeket állíthassunk elő. Az Egyesület a termék igazgatónkkal, Benoit Barbault-val készített egy interjút, amelyből az is kiderül többek között, hogy miért tartjuk fontosnak ezt az együttműködést, hog...

Tovább olvasom