Áruházak Facebook Youtube Üzenet

NYERJ EGY BUDAPESTI LAKÁST!

AZ ÚJ LAKÁSOD MÁR A ZSEBEDBEN VAN! A MI SZÜLINAPUNKON TE KAPOD A LEGNAGYOBB AJÁNDÉKOT! Vásárolj AUCHAN BIZALOMKÁRTYÁDDAL 2018. május és december között – legalább 6 hónapon keresztül – havonta legalább 30 000 forint értékben és nyerj egy budapesti lakást! Sorsolás: 2019. január

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A játékban résztvevő játékosok részvételükkel tudomásul veszik és elfogadják a játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát.

 1, A játék szervezője:

Az Auchan Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Sport u. 2-4.), a továbbiakban „Szervező” „Az új lakásod már a zsebedben van!”elnevezéssel nyereményjátékot, a továbbiakban „Játék” szervez a magyarországi Auchan áruházak Bizalomkártyával rendelkező vásárlói számára.

 2. A Játékban résztvevő személyek:

A Játékban valamennyi nagykorú, magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárságú, Bizalomkártyával, vagy Auchan kártyával – a továbbiakban Bizalomkártya - rendelkező személy jogosult részt venni.

 3. A Játék időtartama:

A Játék 2018. május 2. üzlet nyitásoktól – 2018. december 31. üzlet zárásokig  tart.

A vásárlás(ok)nak ebben az időtartamban kell megtörténnie.

A Játék időtartamától eltérő időben történt vásárlások a Játékhoz szükséges kalkulációban nem vesznek részt.

 4. A Játékban való részvételi jogosultság, a részvétel menete:

Minden Résztvevő, aki a Játék időtartama alatt bármelyik 6 hónapban havonta legalább 30 000 Ft azaz harmincezer Ft összértékben Bizalomkártya használatával vásárol bármelyik magyarországi Auchan áruházban, jogosultságot szerez a fődíj-sorsoláson való részvételre.

A Szervező a Játék lezárultát követően leválogatja azokat a Bizalomkártyákat, amelyek a fenti feltételeknek megfeleltek és ezek közül sorsol.

A sorsoláson minden Bizalomkártyaszám kizárólag egyszeres eséllyel vesz részt.

A Játékban az Auchan Online Áruházban és az Auchan töltőállomásokon megtett tankolások/vásárlások is részt vesznek.  A Játékban a pénztársoron kívül (üzletsoron található boltokban) történő vásárlások nem vesznek részt.

 

 5. Sorsolás

A sorsolásra 2019.01.07-én 13 órakor az Auchan Magyarország Kft. központi irodájában (2040 Budaörs, Sport u. 2-4.) gépi sorsolásos módszerrel, közjegyző előtt kerül sor.

 

 6. Nyeremények, tartaléknyertesek

 6.1. Sorsolásos nyeremény

A sorsoláson egy új építésű, legfeljebb 25.000.000 Ft értékű budapesti lakás kisorsolására kerül sor. A nyertes továbbá 1.000.000 Ft -ot is nyer a vagyonszerzési illeték kifizetéséhez. A lakásról bővebb információ 2018. júniusában kerül meghirdetésre.

További 10 db tartaléknyertes Bizalomkártyaszám kerül kisorsolásra, amelyek jogosulatlan nyertes esetén (pl. a kártyatulajdonos nem rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel) jogosultak a kisorsolás sorrendjében az eredeti nyertes Bizalomkártyaszám helyébe lépni.

A Szervező validálja a Bizalomkártyaszámokat és vásárlásokat, és csak olyan Bizalomkártyaszám, illetve annak tulajdonosa válhat nyertessé, amellyel a Játék időtartamának 8 hónapja alatt legalább 6 hónap során teljesült a költési feltétel.

 A nyertes neve és irányítószáma - a sorsolást és a Szervező általi érvényesítést követően a www.bizalomkartya.auchan.hu oldalon elérhetővé válik és ott a nyeremény kisorsolását követő 15 napig látható.

 

 7, Nyeremények átadása illetve átvétele:

A sorsolást követően a Szervező haladéktalanul értesíti a Játékost a Bizalomkártya regisztrációkor megadott e-mail címen, telefonszámon vagy postacímen.

A nyertes Bizalomkártyaszám tulajdonosa csak abban az esetben válhat nyertessé, ha a kisorsolt Bizalomkártyaszámhoz tartozó Bizalomkártya bármelyik áruház Vevőszolgálatán személyesen bemutatásra kerül a személyazonosság és a lakcím igazolása mellett.

Amennyiben az első megkereséstől számított 8 napon belül nem jelentkezik a nyertes a Bizalomkártyájával bármely áruház vevőszolgálatán, úgy tartaléknyertes kerül bevonásra a lentiekben leírt módon.

A nyeremény a Bizalomkártya bemutatását követően kerül átadásra.

 Amennyiben a nyertes valamely okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel), úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő kisorsolt Bizalomkártyaszám tulajdonosa válik nyertessé.

A nyertes és tartaléknyertes Játékos kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadása a sorsolást követő 90 napon belül megtörténjen, a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 17.§ (3) bekezdésének megfelelően. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes (tartaléknyertes) nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós adatokkal nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző Játékosokat kitiltsa a Játékból. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény átadásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

 

 8, Adók és közterhek:

A nyereményjátékkal kapcsolatos adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja.

A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat.

 

 9, Információ a Játékról:

A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési szabályzata elérhető a Szervező weboldalán: www.auchan.hu/jatekszabalyzat, www.bizalomkartya.auchan.hu továbbá az Auchan áruházak vevőszolgálatán.

A Játék a www.bizalomkartya.auchan.hu oldalakon és a vevőszolgálatokon kerül meghirdetésre.

 

 10) Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:

A Szervező a Játékosnak a Bizalomkártya regisztráció során megadott személyes adatait kezeli a Játék adminisztrációja illetve a Játékossal való kapcsolattartás céljából a Játékos önkéntes hozzájárulása alapján, továbbá a Játékhoz kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében a nyertes Játékos esetében az adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez. A Játékos a jelen játékszabály és adatvédelmi szabályzat elfogadásával adja meg a hozzájárulást az adatkezeléshez. A Játékosok az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják a Szervező elérhetőségeinek bármelyikén. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Az adatokat kizárólag az Auchan Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Sport u. 2-4. kezeli,  azokat a Szervező nem továbbítja.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info. tv.) illetve a 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet) tartalmazza, amely szerint a Játékosok tájékoztatást kérhetnek, kérelmezhetik a rájuk vonatkozó adatokhoz való hozzáférést (ideértve azt a lehetőséget is, hogy a Játékos elkérje a vele kapcsolatban kezelt adatok másolatát is), kérhetik adataik helyesbítését (ideértve a hiányos adatok kiegészítését is), bizonyos korlátok között kérhetik bármely adatuk törlését (ezt a Szervező megtagadhatja, ha pl. az adott adatra őt terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szüksége van), kérhetik az adatkezelés korlátozását (ha pl. a Játékos vitatja az adatok pontosságát, vagy jogellenes adatkezelés esetén a Játékos ellenzi az adatok törlését), illetve gyakorolhatják adathordozhatósághoz való jogukat is (azaz kérhetik a rájuk vonatkozó adatok kiadását vagy más adatkezelő részére történő továbbítását). A Játékosok a kérelmüket a Szervező elérhetőségeinek bármelyikén benyújthatják. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét. A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező minden esetben a jogszabályi határidőn belül válaszol a Játékos jogainak gyakorlása céljából intézett megkeresésekre, amely jelenleg 25, de 2018. május 25-től 30 nap.

Az Adatkezelő elérhetőségei: Auchan Magyarország Kft. Innovációs Igazgatóság, postacím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4; e-mail: bizalomkartya@auchan.hu. Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Játékosnak jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie a Szervezővel, és amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy a Játékos ezt nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el, és a Játékos dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségei: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu.

A Játék adminisztrációja céljából a Játék lezárását követően a Játékosok személyes adatait a Szervező a továbbiakban nem kezeli.

A Szervező a jelen Játékszabály szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette.

 11, Egyebek:

A kommunikációs anyagokon használt nyereményfotók csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező nem vállalnak felelősséget.

A Játékszabály bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal.

Budapest, 2018.04.27.

 

Szerezd meg az 500 db Pom-Bär plüssmaci egyikét

Vegyél egy alkalommal egyszerre 3 db bármilyen Pom-Bär terméket az Auchan áruházakban vagy az online.auchan.hu oldalon keresztül, és legyél az első 500 beküldő egyike, aki Pom-Bär plüssmacit kap ajándékba!

Tovább olvasom
SZÜLINAPI NYEREMÉNY HÉTVÉGÉK AZ ÁRUHÁZAKBAN

PÖRÖGJ RÁ a nyereményekre! Vásárolj legalább 5.000 Ft értékben, PÖRGESD MEG az Auchan születésnapi szerencsekerekét és NYERJ!

Tovább olvasom
Megérkeztek áruházainkba a Paleo sütemények!

Áruházainkba megérkeztek a paleo sütik! Most már 8 féle laktóz-, glutén és cukormentes sütemény közül választhattok.

Tovább olvasom