Áruházak Facebook Youtube Üzenet

NYERJ EGY BUDAPESTI LAKÁST!

AZ ÚJ LAKÁSOD MÁR A ZSEBEDBEN VAN! A MI SZÜLINAPUNKON TE KAPOD A LEGNAGYOBB AJÁNDÉKOT! Vásárolj AUCHAN BIZALOMKÁRTYÁDDAL 2018. május és december között – legalább 6 hónapon keresztül – havonta legalább 30 000 forint értékben és nyerj egy budapesti lakást!

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A játékban résztvevő játékosok részvételükkel tudomásul veszik és elfogadják a játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát.

 1, A játék szervezője:

Az Auchan Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Sport u. 2-4.), a továbbiakban „Szervező” „Az új lakásod már a zsebedben van!”elnevezéssel nyereményjátékot, a továbbiakban „Játék” szervez a magyarországi Auchan áruházak Bizalomkártyával rendelkező vásárlói számára.

 2. A Játékban résztvevő személyek:

A Játékban valamennyi nagykorú, magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárságú, Bizalomkártyával, vagy Auchan kártyával – a továbbiakban Bizalomkártya - rendelkező személy jogosult részt venni.

 3. A Játék időtartama:

A Játék 2018. május 2. üzlet nyitásoktól – 2018. december 31. üzlet zárásokig  tart.

A vásárlás(ok)nak ebben az időtartamban kell megtörténnie.

A Játék időtartamától eltérő időben történt vásárlások a Játékhoz szükséges kalkulációban nem vesznek részt.

 4. A Játékban való részvételi jogosultság, a részvétel menete:

Minden Résztvevő, aki a Játék időtartama alatt bármelyik 6 hónapban havonta legalább 30 000 Ft azaz harmincezer Ft összértékben Bizalomkártya használatával vásárol bármelyik magyarországi Auchan áruházban, jogosultságot szerez a fődíj-sorsoláson való részvételre.

A Szervező a Játék lezárultát követően leválogatja azokat a Bizalomkártyákat, amelyek a fenti feltételeknek megfeleltek és ezek közül sorsol.

A sorsoláson minden Bizalomkártyaszám kizárólag egyszeres eséllyel vesz részt.

A Játékban az Auchan Online Áruházban és az Auchan töltőállomásokon megtett tankolások/vásárlások is részt vesznek.  A Játékban a pénztársoron kívül (üzletsoron található boltokban) történő vásárlások nem vesznek részt.

 

 5. Sorsolás

A sorsolásra 2019.01.07-én 13 órakor az Auchan Magyarország Kft. központi irodájában (2040 Budaörs, Sport u. 2-4.) gépi sorsolásos módszerrel, közjegyző előtt kerül sor.

 

 6. Nyeremények, tartaléknyertesek

 6.1. Sorsolásos nyeremény

A sorsoláson egy új építésű, legfeljebb 25.000.000 Ft értékű budapesti lakás kisorsolására kerül sor. A nyertes továbbá 1.000.000 Ft -ot is nyer a vagyonszerzési illeték kifizetéséhez. A lakásról bővebb információ 2018. júniusában kerül meghirdetésre.

További 10 db tartaléknyertes Bizalomkártyaszám kerül kisorsolásra, amelyek jogosulatlan nyertes esetén (pl. a kártyatulajdonos nem rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel) jogosultak a kisorsolás sorrendjében az eredeti nyertes Bizalomkártyaszám helyébe lépni.

A Szervező validálja a Bizalomkártyaszámokat és vásárlásokat, és csak olyan Bizalomkártyaszám, illetve annak tulajdonosa válhat nyertessé, amellyel a Játék időtartamának 8 hónapja alatt legalább 6 hónap során teljesült a költési feltétel.

 A nyertes neve és irányítószáma - a sorsolást és a Szervező általi érvényesítést követően a www.bizalomkartya.auchan.hu oldalon elérhetővé válik és ott a nyeremény kisorsolását követő 15 napig látható.

 

 7, Nyeremények átadása illetve átvétele:

A sorsolást követően a Szervező haladéktalanul értesíti a Játékost a Bizalomkártya regisztrációkor megadott e-mail címen, telefonszámon vagy postacímen.

A nyertes Bizalomkártyaszám tulajdonosa csak abban az esetben válhat nyertessé, ha a kisorsolt Bizalomkártyaszámhoz tartozó Bizalomkártya bármelyik áruház Vevőszolgálatán személyesen bemutatásra kerül a személyazonosság és a lakcím igazolása mellett.

Amennyiben az első megkereséstől számított 8 napon belül nem jelentkezik a nyertes a Bizalomkártyájával bármely áruház vevőszolgálatán, úgy tartaléknyertes kerül bevonásra a lentiekben leírt módon.

A nyeremény a Bizalomkártya bemutatását követően kerül átadásra.

 Amennyiben a nyertes valamely okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel), úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő kisorsolt Bizalomkártyaszám tulajdonosa válik nyertessé.

A nyertes és tartaléknyertes Játékos kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadása a sorsolást követő 90 napon belül megtörténjen, a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 17.§ (3) bekezdésének megfelelően. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes (tartaléknyertes) nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós adatokkal nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző Játékosokat kitiltsa a Játékból. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény átadásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

 

 8, Adók és közterhek:

A nyereményjátékkal kapcsolatos adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja.

A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat.

 

 9, Információ a Játékról:

A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési szabályzata elérhető a Szervező weboldalán: www.auchan.hu/jatekszabalyzat, www.bizalomkartya.auchan.hu továbbá az Auchan áruházak vevőszolgálatán.

A Játék a www.bizalomkartya.auchan.hu oldalakon és a vevőszolgálatokon kerül meghirdetésre.

 

 10) Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:

A Szervező a Játékosnak a Bizalomkártya regisztráció során megadott személyes adatait kezeli a Játék adminisztrációja illetve a Játékossal való kapcsolattartás céljából a Játékos önkéntes hozzájárulása alapján, továbbá a Játékhoz kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében a nyertes Játékos esetében az adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez. A Játékos a jelen játékszabály és adatvédelmi szabályzat elfogadásával adja meg a hozzájárulást az adatkezeléshez. A Játékosok az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják a Szervező elérhetőségeinek bármelyikén. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Az adatokat kizárólag az Auchan Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Sport u. 2-4. kezeli,  azokat a Szervező nem továbbítja.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info. tv.) illetve a 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet) tartalmazza, amely szerint a Játékosok tájékoztatást kérhetnek, kérelmezhetik a rájuk vonatkozó adatokhoz való hozzáférést (ideértve azt a lehetőséget is, hogy a Játékos elkérje a vele kapcsolatban kezelt adatok másolatát is), kérhetik adataik helyesbítését (ideértve a hiányos adatok kiegészítését is), bizonyos korlátok között kérhetik bármely adatuk törlését (ezt a Szervező megtagadhatja, ha pl. az adott adatra őt terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szüksége van), kérhetik az adatkezelés korlátozását (ha pl. a Játékos vitatja az adatok pontosságát, vagy jogellenes adatkezelés esetén a Játékos ellenzi az adatok törlését), illetve gyakorolhatják adathordozhatósághoz való jogukat is (azaz kérhetik a rájuk vonatkozó adatok kiadását vagy más adatkezelő részére történő továbbítását). A Játékosok a kérelmüket a Szervező elérhetőségeinek bármelyikén benyújthatják. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét. A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező minden esetben a jogszabályi határidőn belül válaszol a Játékos jogainak gyakorlása céljából intézett megkeresésekre, amely jelenleg 25, de 2018. május 25-től 30 nap.

Az Adatkezelő elérhetőségei: Auchan Magyarország Kft. Innovációs Igazgatóság, postacím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4; e-mail: bizalomkartya@auchan.hu. Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Játékosnak jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie a Szervezővel, és amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy a Játékos ezt nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el, és a Játékos dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségei: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu.

A Játék adminisztrációja céljából a Játék lezárását követően a Játékosok személyes adatait a Szervező a továbbiakban nem kezeli.

A Szervező a jelen Játékszabály szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette.

 11, Egyebek:

A kommunikációs anyagokon használt nyereményfotók csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező nem vállalnak felelősséget.

A Játékszabály bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal.

Budapest, 2018.04.27.

 

Az iskolakezdési vásár már elkezdődött az Auchannál, de igaz...

Az Auchan áruházak tapasztalatai szerint sok család ugyan már július végén elkezdi a felkészülést az iskolakezdésre, de a többség inkább augusztus végére, a családi nyaralás utánra időzíti a beszerző körutat. Azoknak sem kell azonban aggódniuk, akik a legutolsó percekre hagyják a...

Tovább olvasom
Auchan Sopron Toborzó Fesztivál

Legyen velünk kerek az életed! Ismerj meg minket és csatlakozz az Auchan Sopron csapatához az Auchan Toborzó Fesztivál rendezvényein!

Tovább olvasom
Főzz úgy, mint egy séf!

Gyűjtsd a hűségpontokat és vásárold meg a Fontignac késeket akár 82% kedvezménnyel! A teljes egészében rozsdamentes acélból készült Fontignac kések korszerű formatervezésüknek és sokoldalú használatuknak köszönhetően páratlan élményt nyújtanak a konyhában. Ergonomikus nyelük és t...

Tovább olvasom