Áruházak Facebook Instagram Youtube Üzenet

„Mit szeretsz a legjobban a karácsonyban rajzpályázat” adatkezelési tájékoztató

Az Auchan Magyarország Kft. szolnoki áruháza „Mit szeretsz a legjobban a karácsonyban rajzpályázat”-ot hirdet.

2022. december 01. és december 18 között lehetőség van az áruház vevőszolgálatán kihelyezett gyűjtődobozba bedobni a gyermekek által készített rajzokat.

A gyűjtődobozban elhelyezett rajzokat az Áruház hivatalos Facebook oldalán közzéteszünk, és itt lehet Like-kal szavazni rájuk. A legtöbb like-ot összegyűjtő három rajz nyer!

A rajzpályázatra történő nevezés személyes adatok kezelésével jár, ezért az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13. cikk (1)-(2) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adjuk:

1. Ki kezeli az adataimat, és hol érem el?

Az adatkezelő az AUCHAN Magyarország Kft.
Cím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4.
Telefon: +36 23 886 200
Cg. szám: 13-09-165237
Adatkezeléssel kapcsolatos ügyekben használt e-mail címe: adatvedelem@auchan.hu

Az Auchan Magyarország Kft. adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége:

Név: dr. Csekő Katalin
Postai cím: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4. (a borítékon kérjük feltüntetni, hogy “az adatvédelmi tisztviselő részére”
E-mail cím: adatvedelem@auchan.hu

2. Mi az adatkezelésünk célja?

● rajzpályázat lebonyolítása (a pályázott rajzok kezelése, közzététele a szavazás céljából, a feltételeknek megfelelés ellenőrzése, nyertesek azonosítása, értesítése, majd a nyeremény átvétele miatti kapcsolattartás)
● a nyeremény átvételének igazolása
● a nyertesek közzététele (amennyiben ehhez a törvényes képviselő külön hozzájárul)

3. Milyen adatokat kezelünk?

A tájékoztatóban megjelölt célok tekintetében az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

A rajzpályázat lebonyolítása:

A pályázó gyermek törvényes képviselőjének vezeték- és utóneve, telefonszáma, a pályázó gyermek keresztneve és életkora, a gyermek által készített rajz.

Dokumentum a nyeremény átvételéről:

A dokumentumba név és lakcím kerül.

Nyertes közzététele:

Amennyiben a nyertes gyermekek törvényes képviselője hozzájárul, úgy a nyertes gyermekekről a nyeremény átvételekor fényképet készítünk, melyet közzéteszünk az Áruház hivatalos Facebook oldalán.

4. Miért kezelhetőek ezek az adatok?

Személyes adatait a rajzpályázat lebonyolítása tekintetében a GDPR 6.cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján hozzájárulása alapján kezeljük. A hozzájárulás önkéntes. A gyermek adataira vonatkozó hozzájárulást törvényes képviselője adja meg. Hozzájárulás hiányában a rajzpályázaton történő részvételre nincs lehetőség.

A hozzájárulás az érintett a Polgári Törvénykönyv 2:48.§ (1) bekezdésében meghatározott hozzájárulását is magában foglalja.

A nyertes gyermekekről a nyeremény átvételekor fénykép készítésére és felhasználására a gyermek törvényes képviselőjének hozzájárulásával történik, melyet a nyeremény átvételekor szerzünk be. Ha nem szeretnének fotós megjelenést, az nem befolyásolja a nyereményre való jogosultságot.

Ha esetleg a rajzpályázat időtartama alatt meggondolja magát és mégsem szeretne a továbbiakban részt venni benne a hozzájárulás bármikor visszavonható az adatvedelem@auchan.hu vagy a zs.kiss@auchan.hu elektronikus levél címen vagy az Auchan postacímén.

A hozzájárulás visszavonása egyik esetben sem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az átadás-átvétel igazolása érdekében a dokumentáció tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján szintén az adatkezelő jogos érdeke – annak bizonyítása, hogy a meghirdetett nyeremény az arra jogosult részére átadásra került.

5. Mennyi ideig kezeljük a fenti adatokat?

A pályázatokat az eredmény kihirdetését követő 3. munkanapig megsemmisítjük.

Az átadás-átvételi dokumentumot az adóévet követő 5. év végéig megőrizzük.

Az áruház Facebook oldalán közzétett információk a Facebook hírfolyam jellege miatt a hozzájárulás visszavonása vagy törlési kérelem benyújtásáig megtalálhatóak lesznek ott.

6. Kikhez jutnak el az adatok?

A rajzpályázat lebonyolítása során az adatokat az Auchan szolnoki Áruház VKF asszisztense kezeli.

A pályázatok, valamint amennyiben a nyertes törvényes képviselője ehhez külön hozzájárul a nyeremény átvételekor készült fénykép közzétételre kerül az Áruház hivatalos Facebook oldalán.

A Facebookot üzemeltető Meta Platforms Ireland Limited az Auchannal együtt közös adatkezelőnek minősül.

A Meta Platforms Ireland Limited személyes adatokat továbbíthat az USÁ-ba. Az USA jelenleg adatvédelmi szempontból nem biztonságos harmadik ország tekintettel arra, hogy a harmadik felek hozzáférési szabályai nem felelnek meg a GDPR alapelveinek (pl. túl széleskörű hozzáférés állami szervek részére), és az érintetti jogok biztosítása sem felel meg ennek az uniós szabályozásnak.

A Meta tájékoztatója szerint az általa végzett adatkezelések során a harmadik országbeli adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogszerűségét SCC (általános szerződési feltételek) igénybevételével biztosítja. A Meta saját tájékoztatójában azonban még mindig hivatkozik arra is, hogy a már hatályon kívül helyezett, úgynevezett Privacy Shield keretrendszerre tekintettel az USÁ-ba történő adattovábbítása megfelelő.

Az érintett a hozzájárulását erre tekintettel adja meg.

7. Milyen jogok illetnek meg az adatkezelés kapcsán annak jogalapjára és jellegére nézve?

Az érintett hozzáféréshez/tájékoztatáshoz való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

● Az adatkezelés célja;
● Az érintett személyes adatainak kategóriái;
● A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
● Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR által előírt megfelelő garanciákról is;
● Amennyiben az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
● Az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
● A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
● Az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett ezt másként kéri.

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is.

Adatkezelés korlátozáshoz való jog:

Az Adatkezelő az érintett kérésére köteles korlátozni az adatkezelést az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén:

● Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
● Az adatkezelés jogellenes, az érintett ellenzi az adatok törlését, és törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri;
● Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás addig tart, ameddig az Adatkezelő ezt ellenőrizni tudja;
● az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni:

● az érintett hozzájárulásával,
● az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből vagy
● jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében.

Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül az Adatkezelő köteles erről az érintettet előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést.

Tiltakozáshoz való jog:

Saját helyzetével kapcsolatos okból az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés esetén az érintett bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog:

Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat.

Ezenkívül az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlésére, amennyiben:

● A személyes adatokat jogellenesen kezelték;
● Az érintett hozzájárulását visszavonta, feltéve hogy nincs más jogalap;
● Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
● A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
● Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség írja elő a törlést.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével minden észszerűen elvárható lépést meg kell tennie – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő többi adatkezelőt arról, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Tilos az adatokat törölni, amennyiben az adatkezelés:

● a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében szükséges;
● jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség).
● a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
● közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést,

Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy

● a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy
● ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
● az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és
● az adatkezelés automatizált módon történik.
Kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Automatizált adatkezeléshez kapcsolódó jogok:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az érintettet ez a jog alanyi alapon megilleti, így annak gyakorlása nem függ attól, hogy ezt kérelmezi vagy sem.

Automatizált adatkezelés így kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha az

● az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul;
● az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges vagy
● az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi.

Az első két esetben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Érintettnek legalább azt a jogát, hogy

● álláspontját kifejezze,
● a döntéssel szemben kifogást nyújtson be, és
● az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen.

Az alkalmazhatóság fenti eseteiben a döntések nem alapulhatnak a személyes adatok különleges kategóriáin, kivéve a kifejezett hozzájárulást és a jelentős közérdeket, és csak abban az esetben, ha az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

Az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelmét kérjük, hogy az adatvedelem@auchan.hu e-mail címre küldje.

Jogorvoslathoz való jog:

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, kérjük, hogy a fenti email címen jelezze azt részünkre, és mindent elkövetünk annak orvoslása érdekében.

Ettől függetlenül minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen valamelyik – különösen szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban lévő – felügyeleti hatóságnál a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsértése esetén.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11./1363 Budapest, Pf. 9.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

Fentieken túl az Érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga is.

NYILATKOZAT RAJZPÁLYÁZATHOZ

Kérjük a rajz mellé leadni! (kérjük, hogy csak a megjelölt adatokat adják meg! A nyertesek fotózása kapcsán a sorsolás után kérünk majd nyilatkozatot)

Nevem:

Gyermekem keresztneve és életkora:

Telefonszámom, melyen nyertes pályázat esetén értesítést kérek:

- kijelentem, hogy a pályázati feltételeket és az adatkezelési tájékoztatót áttekintettem, az abban foglaltakat tudomásul veszem

- kijelentem, hogy a beküldött rajz gyermekem alkotása, és nem áll fenn harmadik személynek olyan joga, amely a pályázaton történő részvételt gátolná vagy megakadályozná, gyermekem a pályázaton önként vesz részt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[  ] Az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt, hozzájárulásomat igénylő műveletek esetén hozzájárulok, hogy adataimat (név, telefonszám) és gyermekem adatait (keresztnév, életkor) a rajzpályázathoz az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje az Auchan Magyarország Kft. (ezzel a hozzájárulással lehet részt venni a pályázaton, ha ezt szeretné, tegyen X-et a négyzetbe!)

[  ] Hozzájárulok, hogy gyermekem rajza a Facebookon megjelenjen.

Kelt: Szolnok, 2022. december ……

törvényes képviselő aláírása

A fenntartható termékek kerülnek előtérbe az Auchannál a köv...

Átfogó fenntarthatósági stratégiájának köszönhetően az Auchan Magyarország egyre erőteljesebb és hatékonyabb lépéseket tesz a környezettudatos működésért. A vállalat komoly vállalásokat tűzött ki az elkövetkezendő időszakra, 2030-ra például az üzletek működéséből fakadó (Scope 1 ...

Tovább olvasom
Nyerteslista - Süssük ki együtt! Pékáru-vásárlási szokások k...

"Süssük ki együtt! Pékáru-vásárlási szokások kérdőív" elnevezésű kérdőívünk kitöltői között 10 db 5000 Ft értékű Auchan ajándékkártyát sorsoltunk ki.

Tovább olvasom