Áruházak Facebook Instagram Youtube Üzenet

Áruházkereső

Találja meg az Önhöz legközelebbi Auchan áruházat

Bizalomkártya

„Játékos pillanatok, azaz oszd meg velünk állatkád legmeglepőbb kalandját” fotópályázat Budaörs - adatkezelési tájékoztató

Az Auchan Magyarország Kft. budaörsi áruháza által hirdetett „"Játékos pillanatok, azaz oszd meg velünk állatkád legmeglepőbb kalandját - Auchan Budaörs” fotópályázatra történő nevezés személyes adatok kezelésével jár, ezért az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13. cikk (1)-(2) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adjuk:

1. Milyen személyes adatok kezelésére kerül sor?

A pályázat benyújtásakor, a szavazáshoz, elbíráláshoz kezelt adatok:

 • a pályázó neve, telefonszáma

 • a pályázat benyújtásához használt emailcím

 • (magához a szavazáshoz nem kezelünk személyes adatot a pályázók tekintetében)

 

A nyertesek kapcsán kezelt adatok: 

 • a nyertes postacíme

 • átadás-átvételi dokumentum a nyeremény átvételéről

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fotókon kizárólag a házi kedvencek jeleníthetőek meg, képmást mint adatot az Adatkezelő nem kíván kezelni.

 

2. Ki kezeli ezeket az adatokat?

Az adatkezelő az AUCHAN Magyarország Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4., Cg. szám: 13-09-165237, telefon: +36 23 886 200, adatkezeléssel kapcsolatos ügyekben használt e-mailcíme: adatvedelem@auchan.hu)

Az Auchan Magyarország Kft. adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége:

Név: dr. Csekő Katalin (Postai cím: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., e-mail cím: k.cseko@auchan.hu , telefonszám: +36-30-634-6142)

 

3. Miért kezelhetőek ezek az adatok?

Az adatok kezelésére a jelentkezés tekintetében a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulásával történik. A hozzájárulást a pályázat beküldésével egyidejűleg, ebben a nyilatkozatban szükséges megadni:

 

NYILATKOZAT

 

Kérjük a pályázati email szövegébe betenni! (kérjük, hogy csak a megjelölt adatokat adják meg, a többi adatot csak a nyertesektől kérjük a kapcsolatfelvételkor)

Nevem:

Telefonszámom, melyen nyertes pályázat esetén értesítést kérek:

 • kijelentem, hogy a pályázati feltételeket és az adatkezelési tájékoztatót áttekintettem, az abban foglaltakat tudomásul veszem.

 • kijelentem, hogy a beküldött fotó saját alkotásom, és nem áll fenn harmadik személynek olyan joga, amely a pályázaton történő részvételt gátolná vagy megakadályozná.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt, hozzájárulásomat igénylő műveletek esetén hozzájárulok, hogy adataimat a fotópályázathoz az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje az Auchan Magyarország Kft.

 

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ez a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti. A hozzájárulás visszavonását - annak érdekében, hogy az Adatkezelő meggyőződhessen arról, hogy azt az arra jogosult kérelmezi - arról az e-mailcímről kell benyújtani, ahonnan a pályázatot is beküldték. A hozzájárulás az kedvencpillanatok@auchan.hu email címen vonható vissza. Az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonását követően a pályázó nem tud részt venni a pályázatban.

 

A pályázat lebonyolításával kapcsolatos adminisztratív adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján, vagyis az adatkezelő jogos érdekén alapul. A nyilatkozat a feltételeknek megfelelés miatt történik. 

 

Az átadás-átvétel igazolása érdekében készült dokumentáció tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdeke – annak bizonyítása, hogy a meghirdetett nyeremény az arra jogosult részére átadásra került.

 

4. Miért van szükség ezekre az adatokra?

Az adatok segítségével tudjuk megállapítani, hogy melyik beküldő e-mailcímhez melyik pályázat tartozik, és a nyertest ki tudjuk választani, továbbá fel tudjuk venni a kapcsolatot a nyertesekkel a nyeremény postázása céljából.

Az átvételt igazoló tértivevényeket adóügyi ellenőrzés céljából mint átvételt igazoló dokumentumot kezeljük.

Meddig kezelik ezeket az adatokat? 

A pályázatokat tartalmazó emaileket a pályázat eredményének kihirdetését követő 30 napon belül megsemmisítjük a pályázati dokumentációval együtt (képernyőkép a képekre leadott like-ok számáról, zsűri döntéséhez készült anyag). Kivételt képez a tértivevény, melyet az adóévet követő 5. év végéig megőrzünk.

Kik férnek hozzá az adatokhoz?

A pályázatokat az Auchan Budaörs Vásárlói kapcsolatokért felelős senior managere egy hozzá becsatornázott e-mailcímen ismerheti meg. A beérkezett pályázatokból a fotókat a budaörsi áruház hivatalos Facebook oldalára töltjük fel, de a pályázó adatai a képek mellett nem fognak szerepelni. A kategóriákban legtöbb szavazatot elért 3-3 pályázat zsűrizését (ekkor csak a fotókat ismerik meg) a budaörsi áruház vezetősége látja el. 

Az eredmény ismertetése során személyes adatot nem hozunk nyilvánosságra.

 

Az emailek tartalma tekintetében a Google Ireland Limited, továbbá az Auchan cégcsoport levelezőrendszerét üzemeltető AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, S.A. (Székhelye: 9170 Croix, Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Franciaország) adatfeldolgozóként részt vesz a levélküldés hátterének biztosításában. A Google által végzett adatfeldolgozás során a harmadik országbeli adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogszerűségét SCC (általános szerződési feltételek) igénybevételével biztosítja.

 

5. Milyen jogok illetnek meg az adatkezelés kapcsán?

Az érintett hozzáféréshez/tájékoztatáshoz való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • Az adatkezelés célja; 

 • Az érintett személyes adatainak kategóriái;

 • A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 • Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR által előírt megfelelő garanciákról is;

 • Amennyiben az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

 • Az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 • A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 • Az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

 

Az Auchan az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett ezt másként kéri. 

 

Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is. 

 

Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az Adatkezelő az érintett kérésére köteles korlátozni az adatkezelést az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén: 

 • Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • Az adatkezelés jogellenes, az érintett ellenzi az adatok törlését, és törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri; 

 • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás addig tart, ameddig az Adatkezelő ezt ellenőrizni tudja; 

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni: 

 • az érintett hozzájárulásával, 

 • az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből vagy 

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében. 

Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül az Auchan köteles erről az érintettet előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést.

 

Tiltakozáshoz való jog

Saját helyzetével kapcsolatos okból az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

Közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés esetén az érintett bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az érintett kérésére az Auchan indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat.  

Ezenkívül az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlésére, amennyiben:

 • A személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

 • Az érintett hozzájárulását visszavonta, feltéve hogy nincs más jogalap;

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

 • Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség írja elő a törlést.

 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével minden észszerűen elvárható lépést meg kell tennie – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő többi adatkezelőt arról, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Tilos az adatokat törölni, amennyiben az adatkezelés: 

 • a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében szükséges; 

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség).

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;

 • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;

 

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy 

 • a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy 

 • ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

 

   • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és 

   • az adatkezelés automatizált módon történik. 

 • kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható.Automatizált adatkezeléshez kapcsolódó jogok 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az érintettet ez a jog alanyi alapon megilleti, így annak gyakorlása nem függ attól, hogy ezt kérelmezi vagy sem.

 

Automatizált adatkezelés így kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha az

 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul; 

 • az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges vagy

 • az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi.

 

Az első két esetben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Érintettnek legalább azt a jogát, hogy 

 • álláspontját kifejezze, 

 • a döntéssel szemben kifogást nyújtson be, és 

 • az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen.

Az alkalmazhatóság fenti eseteiben a döntések nem alapulhatnak a személyes adatok különleges kategóriáin, kivéve a kifejezett hozzájárulást és a jelentős közérdeket, és csak abban az esetben, ha az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

 

Az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelmét kérjük, hogy az adatvedelem@auchan.hu e-mailcímre küldje.

 

Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, kérjük, hogy a fenti emailcímen jelezze azt részünkre, és mindent elkövetünk annak orvoslása érdekében.

 

Ettől függetlenül minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen valamelyik – különösen szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban lévő – felügyeleti hatóságnál a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsértése esetén.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11./1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: 06- 1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Weboldal: www.naih.hu 

 

Fentieken túl az Érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga is.