Áruházak Facebook Instagram Youtube Üzenet

„I. Auchan Szlalom Kupa” nyereményjáték adatkezelési tájékoztató

Kedves Leendő Játékosok! Az Auchan Magyarország Kft. 2022. június 26. napján nyereményjátékot szervez az Auchan debreceni áruházában vásárlók részére “I. Auchan Szlalom kupa” megnevezéssel.

A nyereményt a ladaracing.hu és a 312 Vida Racing Team online oldalt üzemeltető Hunyadi Zoltán egyéni vállalkozó biztosítja.

A játék időtartama alatt amennyiben az Auchan Debrecen Áruházban legalább 5.000 Forint értékben vásárol, majd erről e-mailt küld az auchanrally.debrecen@auchan.hu email címre nevével, telefonszámával, vásárlást igazoló blokkon található AP tranzakciószámmal, valamint hozzájáruló nyilatkozatának feltüntetésével, úgy részt vesz a nyereményjátékban. Kérjük, hogy a Játék teljes időtartama alatt őrizzék meg az eredeti pénztárszelvényeket (blokkokat)! A játék sorsolására 2022. június 26. napján, a versenyt követően kerül sor, a nyeremény egy élménykör az I. Auchan Szlalom kupán.

A játékban való részvétel személyes adatok kezelésével jár, ezért az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13. cikk (1)-(2) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adjuk:

1. Ki kezeli ezeket az adatokat?

AUCHAN Magyarország Kft.
Cím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4.
Telefon: +36 23 886 200
Cg. szám: 13-09-165237
Adatkezeléssel kapcsolatos ügyekben használt e-mail címe: adatvedelem@auchan.hu

Az Auchan Magyarország Kft. adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége:
Név: dr. Csekő Katalin
Postai cím: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4. (borítékon szerepeljen, hogy a DPO részére)
E-mail cím: adatvedelem@auchan.hu

2. Milyen adatok kezelésére kerül sor?

A játékban való részvételhez szükséges adatok: név, telefonszám, a vásárlást igazoló blokk száma, a beküldéshez használt e-mail cím.

A nyereményátvételi elismervényen az érintett neve, lakcíme szerepel, továbbá a nyeremény átvételekor be kell mutatni a vásárlást igazoló blokkot. Az életkor igazolásához fényképes igazolvány bemutatását kérjük, melyet nem másolunk le, csak a részvételi feltételt (életkor) ellenőrizzük.

Ha a nyertes érintett hozzájárul, a nyeremény átadásakor fotó készül róla, illetve, ha az Élménykör nyertese szeretné és hozzájárul, a rendezvényen magáról készített fotót, videót beküldheti és azokat közzétesszük az Auchan Debrecen hivatalos Facebook oldalán, a posztot a nyereményt biztosító egyéni vállalkozó is megosztja a saját Facebook oldalán.

A fotón a képmás, mind a tanúsított érzelmek látszanak.

3. Miért kezelhetőek ezek az adatok?

A játékban történő részvételhez (jelentkezés, sorsolás) kapcsolódó adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján, az érintettek hozzájárulásával történik, amelyet emailben ad meg az érintett.

A fotók kapcsán is hozzájárulás a jogalap, erről az érintett a nyeremény átvételekor nyilatkozik, a saját magáról készített fotó, videó vonatkozásában a beküldésekor nyilatkozik a hozzájárulást illetően. A hozzájárulás meglétét az Auchan ellenőrzi.

A felvételeket a Facebookon fogjuk publikálni. A Facebookot üzemeltető Meta Platforms Ireland Limited személyes adatokat továbbíthat az USÁ-ba. Az USA jelenleg adatvédelmi szempontból nem biztonságos harmadik ország, egyrészt, mert harmadik felek hozzáférési szabályai nem felelnek meg a GDPR alapelveinek (pl. túl széleskörű hozzáférés állami szervek részére), és az érintetti jogok biztosítása sem felel meg ennek az uniós szabályozásnak. Amikor a külső kommunikációs megosztásokhoz hozzájárulást ad az érintett, ezt erre tekintettel teszi, vagyis kifejezett hozzájárulást ad a GDPR 49. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján.

A Meta tájékoztatója szerint az általa végzett adatkezelések során a harmadik országbeli adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogszerűségét SCC (általános szerződési feltételek) igénybevételével biztosítja. A Meta saját tájékoztatójában azonban még mindig hivatkozik arra is, hogy a már hatályon kívül helyezett, úgynevezett Privacy Shield keretrendszerre tekintettel az USÁ-ba történő adattovábbítása megfelelő.

A felvételekkel kapcsolatos hozzájárulás az érintettek a Polgári Törvénykönyv 2:48.§ (1) bekezdésében meghatározott hozzájárulását is magában foglalja.

A hozzájárulás bármikor visszavonható elsősorban a k.torok@auchan.hu e-mail-címen vagy az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken. Ez a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti. Ha az érintett nem járul hozzá az adatai kezeléséhez, nem tud részt venni a játékban, a publikálással kapcsolatos hozzájárulás nincs hatással a nyeremény átvételére.

A blokk bemutatása és az életkor igazolása (részvételi feltétel ellenőrzése) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján, az adatkezelő jogos érdekében (csalás megelőzése) történik. A jogos érdek a GDPR által is meghatározott érdek, vagyis a csalások megelőzése, melyet az adatkezelő úgy szavatol, hogy ellenőrzi, valóban az arra jogosult részesül-e a nyereményben, dokumentálja a kisorsolt személyét és azt, hogy a nyereményt az arra jogosult részére ténylegesen átadtuk.

4. Miért van szükség az adatokra?

A jelentkezés dokumentálása nélkül nem tudnánk kisorsolni és értesíteni a nyertes résztvevőt, a blokk és az életkor ellenőrzése nélkül nem tudjuk a részvételi feltételt ellenőrizni.

A nyeremény átvételének dokumentálásával tudjuk igazolni, hogy az ténylegesen megtörtént. Az átvételt igazoló dokumentumot adóügyi ellenőrzés céljából mint átvételt igazoló dokumentumot kezeljük.

A nyertesre vonatkozó információt tájékoztatási célból közöljük, amennyiben ahhoz a nyertes hozzájárul.

A fotókat az áruház népszerűsítése céljából, az érintettek hozzájárulása esetén publikáljuk.

5. Meddig kezelik ezeket az adatokat?

A játék lebonyolításához használt adatokat a sorsolás napját követő 30 napon belül megsemmisítjük.

A közzétett nevet és fotót a Facebook hírfolyam jellege miatt akkor töröljük, ha az érintett visszavonja a hozzájárulását/törlést kér.

Az adóévet követő 5. év végéig őrizzük meg az átadás-átvételi bizonylatot.

6. Kihez jutnak el az adataim?

A játék lebonyolításában az Auchan munkatársai vesznek részt.

Ha a nyertes a fotók elkészítéséhez és publikálásához hozzájárul, azt az áruház Facebook oldalán tesszük közzé. A Facebookot üzemeltető Meta Platforms Ireland Limited az Auchannal együtt közös adatkezelőnek minősül.

A Meta Platforms Ireland Limited személyes adatokat továbbíthat az USÁ-ba. Az USA jelenleg adatvédelmi szempontból nem biztonságos harmadik ország tekintettel arra, hogy a harmadik felek hozzáférési szabályai nem felelnek meg a GDPR alapelveinek (pl. túl széleskörű hozzáférés állami szervek részére), és az érintetti jogok biztosítása sem felel meg ennek az uniós szabályozásnak.

A Meta tájékoztatója szerint az általa végzett adatkezelések során a harmadik országbeli adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogszerűségét SCC (általános szerződési feltételek) igénybevételével biztosítja. A Meta saját tájékoztatójában azonban még mindig hivatkozik arra is, hogy a már hatályon kívül helyezett, úgynevezett Privacy Shield keretrendszerre tekintettel az USÁ-ba történő adattovábbítása megfelelő.

A G Suite (üzleti Gmail) levelezőrendszerét használjuk, ennek tekintetében a Google Ireland Limited, továbbá az Auchan cégcsoport levelezőrendszerét üzemeltető AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, S.A. (székhelye: 59170 Croix, Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Franciaország) adatfeldolgozónak minősül. A Google tájékoztatója szerint az általa végzett adatkezelések során a harmadik országbeli adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogszerűségét SCC (általános szerződési feltételek) igénybevételével biztosítja.

A nyertes kisorsolását a random.org nevű alkalmazással végezzük.

7. Milyen jogok illetnek meg az adatkezelés kapcsán?

Az érintett hozzáféréshez/tájékoztatáshoz való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

● Az adatkezelés célja;
● Az érintett személyes adatainak kategóriái;
● A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
● Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR által előírt megfelelő garanciákról is;
● Amennyiben az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
● Az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
● A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
● Az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett ezt másként kéri. Ez jelen esetben azt jelenti, hogy a felvételekből másolatot kérhet. A jog gyakorlása nem járhat más személyek jogainak sérelmével, vagyis más személyes adata nem kérhető.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is.

Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az Adatkezelő az érintett kérésére köteles korlátozni az adatkezelést az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén:

● Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
● Az adatkezelés jogellenes, az érintett ellenzi az adatok törlését, és törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri;
● Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás addig tart, ameddig az Adatkezelő ezt ellenőrizni tudja;
● az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni:

● az érintett hozzájárulásával,
● az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből vagy
● jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében.
Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül az Adatkezelő köteles erről az érintettet előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést.

Tiltakozáshoz való jog

Saját helyzetével kapcsolatos okból az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés esetén az érintett bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat.

Ezenkívül az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlésére, amennyiben:

● A személyes adatokat jogellenesen kezelték;
● Az érintett hozzájárulását visszavonta, feltéve hogy nincs más jogalap;
● Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
● A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
● Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség írja elő a törlést.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével minden észszerűen elvárható lépést meg kell tennie – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő többi adatkezelőt arról, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Tilos az adatokat törölni, amennyiben az adatkezelés:

● a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében szükséges;
● jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség).
● a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
● közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy

● a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy
● ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

● az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és
● az adatkezelés automatizált módon történik.
● kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Automatizált adatkezeléshez kapcsolódó jogok

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az érintettet ez a jog alanyi alapon megilleti, így annak gyakorlása nem függ attól, hogy ezt kérelmezi vagy sem.

Automatizált adatkezelés így kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha az

● az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul;
● az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges vagy
● az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi.

Az első két esetben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Érintettnek legalább azt a jogát, hogy

● álláspontját kifejezze,
● a döntéssel szemben kifogást nyújtson be, és
● az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen.

Az alkalmazhatóság fenti eseteiben a döntések nem alapulhatnak a személyes adatok különleges kategóriáin, kivéve a kifejezett hozzájárulást és a jelentős közérdeket, és csak abban az esetben, ha az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

Az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelmét kérjük, hogy a fent megjelölt e-mail címek egyikére küldje.

Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, kérjük, hogy a fenti email címen jelezze azt részünkre, és mindent elkövetünk annak orvoslása érdekében.

Ettől függetlenül minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen valamelyik – különösen szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban lévő – felügyeleti hatóságnál a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsértése esetén.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11./1313 Budapest, Pf. 9.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

Fentieken túl az Érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga is.


NYILATKOZAT

Kérjük a pályázati email szövegébe betenni! (kérjük, hogy csak a megjelölt adatokat adják meg, a többi adatot csak a nyertesektől kérjük a kapcsolatfelvételkor)

Nevem:

Vásárlást igazoló blokkon található AP tranzakciószám:

Telefonszámom, melyen nyertes pályázat esetén értesítést kérek:

Kijelentem, hogy a pályázati feltételeket és az adatkezelési tájékoztatót áttekintettem, az abban foglaltakat tudomásul veszem, az adatkezeléshez hozzájárulok.

Akkor most lebomlanak, vagy sem a lebomló zacskók?

Nemrég az Auchan kivonta az összes hazai áruházából a súlyosan környezetszennyező, egyszer használatos műanyag zacskókat, amivel évi 172 tonna műanyagot vált ki a vállalat. A zöldség-gyümölcs és pékáru leméréséhez többféle környezetbarát csomagolóeszközt is kínál az áruházlánc, k...

Tovább olvasom