Áruházak Facebook Instagram Youtube Üzenet

„Ha most egy terméket rendelhetnél egy online élelmiszeráruházból, akkor mi lenne az?” nyereményjáték - Adatkezelési tájékoztató

Az Auchan Magyarország Kft. szigetszentmiklósi áruháza által hirdetett „Ha most egy terméket rendelhetnél egy online élelmiszeráruházból, akkor mi lenne az?” Facebook játék személyes adatok kezelésével jár, ezért az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13. cikk (1)-(2) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adjuk:

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

„Ha most egy terméket rendelhetnél egy online élelmiszeráruházból, akkor mi lenne az?”

elnevezésű nyereményjáték kapcsán végzett adatkezelésekhez

Kedves Vásárlóink!

Az Auchan Magyarország Kft.  „Ha most egy terméket rendelhetnél egy online élelmiszeráruházból, akkor mi lenne az?”  elnevezésű nyereményjátékot hirdet.

A Résztvevők úgy vehetnek részt a Játékban, hogy az Auchan Magyarország Játékszabályzatban felsorolt áruházának hivatalos Facebook oldalára kitett, „Ha most egy terméket rendelhetnél egy online élelmiszeráruházból, akkor mi lenne az?” poszt alá kommentben megválaszolják a feltett kérdést. A kommentet a játék ideje alatt fenn kell tartani a poszt alatt.

 

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13. cikk (1)-(2) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adjuk:

1. Hol tudsz velünk kapcsolatba lépni?

Az adatkezelő az AUCHAN Magyarország Kft.

Cím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4.

Telefon: +36 23 886 200

Cg. szám: 13-09-165237

Adatkezeléssel kapcsolatos ügyekben használt e-mailcíme: adatvedelem@auchan.hu

Az Auchan Magyarország KFT. adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége:

Név: dr. Csekő Katalin

Postai cím: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.

E-mail cím: adatvedelem@auchan.hu

Telefonszám: +36-30-634-6142

1. Mi az adatkezelésünk célja?

Az adatkezelés célja: a kommentelők közül a nyertes (és tartaléknyertes; a továbbiakban: nyertes) kisorsolása és díjazása, a nyertes értesítése, az adott nyertesre vonatkozó információ megosztása az annak a résztvevő Auchan áruháznak a hivatalos Facebook oldalán, ahol az érintett nyertes lett, a nyeremények átvételének dokumentálása. Az átvételt igazoló dokumentumot (átadás-átvételi dokumentum) adóügyi ellenőrzés céljából mint átvételt igazoló dokumentumot kezeljük.

2. Kitől és milyen adatokat gyűjtünk?

A játék során pályázók Facebook felhasználói neve kerül tárolásra egy listában, amit a sorsoláshoz használunk. 

Figyelem!A játékban csak 18 éven felüli személyek vehetnek részt!Az életkort a nyertes profilján szemrevételezéssel ellenőrizzük.

A poszthoz nem kérjük senkinek a betaggelését, ha ezt az érintett a saját döntése alapján megteszi, arra nem a nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelési szabályok, hanem a Facebook oldalunk adatkezelési tájékoztatója vonatkozik.

A nyertes felhasználónévhez tartozó fiókba az adott Auchan áruház hivatalos oldaláról üzenetet küldünk. A nyeremény átadás-átvétele során ezt az üzenetet kell bemutatni a vevőszolgálaton.

A nyertesekre vonatkozó információ publikálásához a profil megnevezését és a nyertes kommentet használjuk. A nyertesek kommentje és  felhasználói neve felkerül az Auchan áruház hivatalos Facebook oldalára, ahol az érintett nyertes lett.

Az átadás-átvételi dokumentumban az érintett nevét és lakcímét kezeljük.

3. Miért kezelhetőek ezek az adatok?

A Résztvevők úgy vehetnek részt a Játékban, hogy a poszt alá kommentben megválaszolják a feltett kérdést. 

A kommentelés az érintett arra vonatkozó, a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján adott hozzájárulását jelenti, hogy az Auchan a kommenthez tartozó érintett profiljának megnevezését megtekintheti és az érintett részt vesz a játékban  [GDPR Preambulum (32) bekezdése alapján szóbeli nyilatkozat, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi elfogadható].

A nyertes érintett kommentjét és profiljának nevét publikáljuk a tájékoztatóban foglaltak szerint.

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ez a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti. A visszavonás megtehető a komment törlésével. A hozzájárulás visszanásától az érintett nem vesz részt a játékban.

A sorsolás dokumentálása, az átadás-átvételkor a jogosultság ellenőrzése a nyeremény biztosítása a nyertesre vonatkozó információ publikálása és az átvétel dokumentálása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján, vagyis az adatkezelő jogos érdekén alapul. A jogos érdek a GDPR által is meghatározott érdek, vagyis a csalások megelőzése, melyet az adatkezelő úgy szavatol, hogy ellenőrzi, valóban az arra jogosult részesül-e a nyereményben, dokumentálja a kisorsolt személyét és azt, hogy a nyereményt az arra jogosult részére ténylegesen átadtuk. 

4. Meddig kezeljük ezeket az adatokat?

Az adatokat a sorsolást követő 30 napig tároljuk, azután törlésre kerülnek.

A nyertes, és tartaléknyertes Facebook user neve a nyeremények átadásáig kerül tárolásra, ide nem értve a közzététel helyét.

A közzétett információk archív eseményre vonatkozó információként a hozzájárulás visszavonása vagy törlési kérelem benyújtásáig megtalálhatóak lesznek a tájékoztatóban meghatározott felületen (áruház Facebook oldala).

Az adóévet követő 5. év végéig őrizzük meg az átadás-átvételi bizonylatot.

5. Kikhez jutnak el az adatok?

A nyertesek kommentje és  felhasználói neve továbbosztásra kerül az áruház hivatalos Facebook oldalán.

A Facebook az Auchannal együtt közös adatkezelőnek minősül. 

A Facebook Ireland személyes adatokat továbbíthat az USÁ-ba. Az USA jelenleg adatvédelmi szempontból nem biztonságos harmadik ország tekintettel arra, hogy a harmadik felek hozzáférési szabályai nem felelnek meg a GDPR alapelveinek (pl. túl széleskörű hozzáférés állami szervek részére), és az érintetti jogok biztosítása sem felel meg ennek az uniós szabályozásnak. 

A nyertes kisorsolását a Comment Picker  https://app-sorteos.com/en/apps/facebook-comment-picker nevű alkalmazással végezzük, melybe kizárólag a felhasználói neveket töltjük be.

6. Milyen jogok illetnek meg az adatkezelés kapcsán?

Az érintett hozzáféréshez/tájékoztatáshoz való joga.  Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

- Az adatkezelés célja;

- Az érintett személyes adatainak kategóriái;

- A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam

meghatározásának szempontjai;

Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR által előírt megfelelő garanciákról is;

- Amennyiben az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

- Az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

- A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

- Az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Auchan az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett ezt másként kéri. A jog gyakorlása nem járhat más személyek jogainak sérelmével, vagyis más személyes adata ebben az esetben nem kérhető.

7. Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is.

8. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az Adatkezelő az érintett kérésére köteles korlátozni az adatkezelést az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén:

- Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

- Az adatkezelés jogellenes, az érintett ellenzi az adatok törlését, és törlés helyett az adatok

felhasználásának korlátozását kéri;

- Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás addig tart, ameddig az Adatkezelő ezt ellenőrizni tudja;

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni:

- az érintett hozzájárulásával,

- az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből vagy

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében.

Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül az Auchan köteles erről az érintettet előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést.

9. Tiltakozáshoz való jog

Saját helyzetével kapcsolatos okból az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés esetén az érintett bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

10. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog 

Az érintett kérésére az Auchan indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat.

Ezenkívül az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlésére, amennyiben:

- A személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- Az érintett hozzájárulását visszavonta, feltéve hogy nincs más jogalap;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más

módon kezelték;

- Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség írja elő a törlést.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével minden észszerűen elvárható lépést meg kell tennie – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő többi adatkezelőt arról, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Tilos az adatokat törölni, amennyiben az adatkezelés:

- a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében szükséges;

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség).

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;

- közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;

11. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy:

- a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy

- ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

▪ az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és

▪ az adatkezelés automatizált módon történik.

- kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

12. Automatizált adatkezeléshez kapcsolódó jogok

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az érintettet ez a jog alanyi alapon megilleti, így annak gyakorlása nem függ attól, hogy ezt kérelmezi vagy sem.

Automatizált adatkezelés így kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha az

- az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul;

- az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges vagy

- az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi.

Az első két esetben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Érintettnek legalább azt a jogát, hogy

- álláspontját kifejezze,

- a döntéssel szemben kifogást nyújtson be, és

- az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen.

Az alkalmazhatóság fenti eseteiben a döntések nem alapulhatnak a személyes adatok különleges kategóriáin, kivéve a kifejezett hozzájárulást és a jelentős közérdeket, és csak abban az esetben, ha az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

Az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelmét kérjük, hogy az adatvedelem@auchan.hu mail címre küldje.

13. Jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, kérjük, hogy a fenti emailcímen jelezze azt részünkre, és mindent elkövetünk annak orvoslása érdekében.

Ettől függetlenül minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen valamelyik – különösen szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban lévő – felügyeleti hatóságnál a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsértése esetén.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11./1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: 06- 1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

Fentieken túl az Érintettet megilleti a bírósághoz fordulás jog

2021. február 3.

Ismét egy nagyértékű orvosi berendezést tud vásárolni a Semm...

40 ezer plüsshód kelt el az Auchan év végi jótékonysági kampányában. Minden eladott játékfigura után 500 forintot kapott a Semmelweis Egyetem II. Számú Gyermekgyógyászati Klinika, ismertebb nevén a Tűzoltó utcai Gyermekklinika. A kezdeményezéssel 2019-ben találkozhattunk először,...

Tovább olvasom
Tájékoztatás termékvisszahívásról - Kőrösi sajtkorong 1 kg

Üvegdarab lehetséges előfordulása miatt a Kőröstej Kft. elővigyázatosságból úgy döntött, hogy az alábbi azonosítókkal rendelkező Kőrösi sajtkorong és Füstölt ízű Kőrösi sajtkorong termékeket visszahívja a forgalmazásból.

Tovább olvasom
FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ - BONDUELLE TERMÉKVISSZAHÍVÁS

Kedves Vásárlónk! Üvegdarab lehetséges előfordulása miatt a Bonduelle elővigyázatosságból úgy döntött, hogy visszahívja a konzerv kategóriában a következő termék egy gyártási tételét. A visszahívás a BONDUELLE egyéb gyártási tételeit és egyéb termékeit nem érinti.

Tovább olvasom